Novena ke sv. Zdislavě 4.den

24. 7. 2011 17:31
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

4.den Učenlivost svaté Zdislavy

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku každého dne: Pane Ježíši, spojuji se dnes s kněžími celého světa a s celým Božím lidem, který Tě dnes přijímá, a obětuji s nimi mše svaté za posvěcení výchovy dětí v rodině, za posvěcení škol a hromadných sdělovacích prostředků národní výchovy!
Střelná modlitba během dne: Svatá Zdislavo, vypros našemu národu rozkvět katolického školství a požehnaný rozvoj sdělovacích prostředků národní výchovy, a pospěš vyslyšet tuto prosbu!
Předsevzetí: Budu vždy vděčný svým rodičům a učitelům, zvláště těm, kteří mě učili pravdivě poznávat Boha a Církev sv. - Budu se často modlit k Duchu svatému, zvláště ráno, kdy začíná vyučování, aby osvěcoval a vedl svým světlem vychovatele, učitele, profesory, ale i žáky. - Budu se stále vzdělávat v náboženských záležitostech, číst a studovat duchovní knihy a budu šířit katolický tisk. - Budu zodpovědně přistupovat ke sledování televize a jiných sdělovacích prostředků tak, aby byly přínosem k mému duchovnímu a mravnímu rozvoji. - Poučím mládež o národních světcích, zvláště o sv.Zdislavě a budu šířit její obrázky a modlitby ke sv.Zdislavě.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Naděje svaté Zdislavy

Jako se slunečnice každý den obrací za paprskem Slunce a přijímá od něho životní sílu, tak se obracela svatá Zdislava k Bohu, od něhož očekávala veškerou pomoc. Nedůvěřovala v sebe ani nespoléhala pouze na lidi. Jedinou nadějí jí byl Bůh. Křesťanskou nadějí doufala v pomoc od Pána: pro sebe, pro svou rodinu, pro spolubližní, pro záležitosti pozemské i pro život věčný. Poněvadž tolik doufala, proto se tolik modlila. A Bůh odpověděl na její bezvýhradné spolehnutí se na Boží milost, a obdařil ji darem vědy a umění , který způsobil, že byla navěky potěšena jako všichni blahoslavení lkající. Ovocem užívání tohoto daru Ducha svatého byla ještě větší, nepřekonatelná důvěra svaté Zdislavy v Pána.
Pane Ježíši, ty jsi řekl: Ve světě budete mít trápení, ale důvěřujte, já jsem přemohl svět (J 16,33). Posilni naši naději pro zásluhy svaté Zdislavy, abychom stále s Tebou vítězili.
OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, ty už plně požíváš v nebi všeho, v cos na zemi doufala. Nebudeme nikdy zklamáni, když se budeme ve svých nesnázích obracet k Bohu skrze Pannu Marii a tebe. Očekáváme proto najisto od tebe, že nám vyprosíš posvěcení duše a uzdravení těla a mimořádný zásah Boží v našich záležitostech, které ti důvěrně svěřujeme. ZDRÁVAS MARIA...
Nejsvětější a Trojjediný Bože, který si volíš slabé a nepatrné, abys zahanbil pyšné a silné, vkládáme se svatou Zdislavou celou svou důvěru v Tvou božskou moc a lásku.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitby za výchovu

1) Duchu svatý, světlo a vůdce apoštolů, evangelistů a učitelů, ty jsi vstoupil do duše sv.Zdislavy při svatém biřmování a vybavil ji svými dary do života, aby Tě veřejně a rozhodně vyznávala a byla šiřitelkou svaté víry. Tvůj dar moudrosti ji naučil poznávat a ve všem objevovat příčinu všeho - Tebe - všemohoucího Boha. Dej nám poznat, pokorně prosíme, její učenlivost v Tobě, a projasni svou božskou září naše školy a hromadné sdělovací prostředky výchovy, protože si tolik přejeme, abys Ty byl učitelem a vzdělavatelem všech - jak těch, kdo učí a šíří osvětu, tak těch, kdo se učí a vzdělávají!

2) Svatá Zdislava poznala a prožila doma milou společnost: rodiče a čtyři své sourozence. Na klíně matky Sibyly se učila prvním slovům a pak jako děvče vedla a učila své mladší sourozence, protože byla nejstarší a nejbystřejší. Bylo radostí andělů a lidí slyšet modlitby pěti dětí, s nimiž se modlili zbožní rodiče Přibyslav a Sibyla. Památným dnem pro nejstarší dceru pana Přibyslava bylo přijetí sv.biřmování, kdy stála před biskupem, který ji znamenal sv.křižmem na čele. Duše mladistvé Zdislavy byla naplněna nebeským světlem a ohněm. Kdo k ní vnitřně hovořil a poučoval ji a řídil, byl Duch svatý. Zdislavin rozum se obohacoval novými poznatky, které čerpala z poučování a rozmluv s rodiči, chůvami a bl.Česlavem. Hlavním zdrojem náboženském vzdělání a současně učebnicí, z níž se učila číst, byla pro ni Kniha knih - Písmo svaté, velmi vážené a čtené v rodině křižanovské.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Chvála Tobě, Duchu svatý, velebíme moc Tvou vlivnou,
Zdislavě jsi v duši stvořil krásu božsky přepodivnou./10krát/
Sláva Otci i synu i Duchu svatému...

4) Pane Ježíši, Ty jsi přišel na svět jako dítě a prožíval jsi mládí s Pannou Marií a sv.Josefem. prospíval jsi věkem, moudrostí a milostí u Boha i u lidí jako člověk, i když jako Bůh jsi nezměnitelný a všechno víš a znáš a všechno vidíš přítomné, minulé i budoucí. V jeruzalémském chrámu jsi naslouchal učitelům a dotazoval se jich a oni žasli nad Tvou rozumností a odpověďmi. Pokorně ses přizpůsobil naší lidské povaze a našemu chápání. Svatá Zdislava následovala příkladu Tvé svaté Matky, uchovávala si všechna Tvá slova ve svém srdci (Lk 2,51), aby později mohla vynášet ze své pokladnice věci nové i staré jako zkušená v učení o Tvém nebeském království (Mt 13,52).
Nejsvětější Srdce Ježíšovo, od něhož se svatá Zdislava učila být tichou a pokornou srdcem, učiň mé srdce podobné Tvému a jejímu a splň jeho touhu a prosbu:..... V důvěře ve Tvé veliké milosrdenství doufám, že budu vyslyšen. Posilni moji naději!
Svatá Zdislavo, jak ráda jsi rozjímala o božském překrásném Dítku, položeném v jeslích a chované v náručí panenské Matky Marie. Dvanáctiletý Ježíšek, jdoucí s Matkou Boží a svým pěstounem sv.Josefem do jeruzalemského chrámu, Jeho Srdce stále pozdvižené a spojeném s nebeským Otcem, a Jeho rozmluvy s Pannou Marií a sv.Josefem byly pro tebe sladkým předmětem tvého rozjímání.
Svatá Zdislavo, je tolik dětí, které neznají nic z mládí Božského Spasitele, třebaže chodí do škol v křesťanských národech! Tolik hodin denně jsou vystaveny bezduchému a lživému působení televize, rozhlasu, tisku a jiné reklamy v hromadných sdělovacích prostředcích! Jsou olupovány o to nejkrásnější a nejúžasnější tajemství života! Jak smutno je křesťanskému srdci v domovech, kde nevisí svatý kříž a nečte se pravidelně Písmo svaté. Jak hořko je křesťanskému srdci ve školách, kde nevisí svatý kříž, kde chybí vyučování náboženství, nebo kde vyučování náboženství zatlačováno do pozadí náporem náročných světských oborů, nebo náboženství omezováno na ryze naukový předmět bez osvojení si vnitřní náboženské zkušenosti! Svatá Zdislavo, vypros nám změnu v našich rodinách, školách a hromadných sdělovacích prostředcích! Ať rodiče, vychovatelé, učitelé, profesoři, novináři a zpravodajové nebrání maličkým přicházet ke Spasiteli! Svatá Zdislavo, oroduj za nás.

5) Svědectví a doporučení: Otec kardinál Josef Beran, terciář dominikánského řádu jménem Tomáš, pocházející z učitelské rodiny, napsal o sv.Zdislavě četné články do vědeckých časopisů. Kázal o ní na pouti ve Lhotce u Prahy za protektorátu r.1940 před odvlečením do nacistického koncentračního tábora. Roku 1946 navštívil Zdislavin hrob v Jablonném v Podještědí, kde přednesl řadu přednášek v prázdninovém táboře katolických studentek. V červenci roku 1949 vyjádřil v dopise, přiloženém ke článku o matce sv.Zdislavy pevnou naději v pomoc sv.Zdislavy.

6) Svatá Zdislavo, vzdělanost tvé doby, 13.století, byla prozářena učením křesťanských veleduchů - učenců a světců, sv.Tomáše Akvinského, sv.Alberta Velikého a bl.Česlava, kdežto dnešní doba je ovládána k našemu zármutku duchy bezbožníků. Proto slyš naše hlasy a přání, když k tobě voláme:

Chceme, aby výchova dětí v rodinách Podporuj naše snahy
byla prostoupena duchem svatá Zdislavo,
křesťanské víry,lásky a naděje; patřící v nebi na Boha!
Chceme v našich městech a obcích
školy opravdu křesťanské, proniknuté duchem Kristovým;
Chceme pro naše děti vychovatele,
učitele a učitelky věřící
a zcela oddané Církvi svaté;
Chceme naše děti ve školách chránit
před každým bludem, lží a
pohoršením;
Chceme, aby rodiče, kněz a učitel si
svorně pomáhali při výchově a
vzdělání našeho dorostu;
Chceme chránit víru a čistotu naší
studující mládeže a vštěpovat
jí lásku ke svátostnému Kristu
a Matce Boží;
Chceme přispívat k budování a rozvoji
všech církevních a řádových škol;
Chceme, aby z našich škol vycházeli
vzdělaní a zbožní občané a svatí
kněží, řeholníci a řeholnice;
Chceme, aby nás veškerá učenost a
vzdělanost vedla k Bohu a Jeho
službě;
Chceme, aby se naše inteligence, profesoři,
spisovatelé, novináři a ostatní
hrdě hlásili k odkazu svatých
Cyrila a Metoděje a k Církvi svaté;
Chceme, aby naši televizi, rozhlas, tisk
a ostatní hromadné sdělovací
prostředky zodpovědně spravovali
lidé vyspělí duchovně a mravně;
Chceme, aby působení hromadných sdělovacích
prostředků navazovalo na výchovu dětí
v rodině;
Chceme, aby se náš lid naučil zodpovědně
užívat hromadné sdělovací prostředky
ke svému duchovnímu a mravnímu rozvoji;
Chceme zasvětit naše školy všech stupňů a
všechny hromadné sdělovací prostředky
Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Matce
Boží a tobě, svatá Zdislavo;

7) Svatá Zdislavo, načerpala jsi ve svém čistém mládí mnoho poznání a moudrosti, protože jsi měla učenlivé srdce. A když jsi se stala matkou, byla jsi nejlepší vychovatelkou a učitelkou svým dětem. Předala jsi jim nejkrásnější poznatky, naučení a směrnice do života. Vychovala a vzdělávala jsi je a tak jsi splnila přední úkol křesťanské matky, a Bůh tě za to odměnil v nebi. A ty nyní z bohatství svých zásluh z nebe rozdáváš. Hle, stojím před tebou a s důvěrou ve tvé zásluhy. Mám tolik proseb k tobě a tu nejnaléhavější ty nyní předkládám, abys ji vyslyšela:...........
Amen ! Staň se !

8) Modlitba svatého růžence za studující, aby poznali vznešenost a krásu kněžského a řeholního povolání, a ti, kdo zaslechnou toto povolání, aby je ochotně následovali.

9) Závěrečné modlitby:
Modleme se: Bože, který jsi osvítil sv.Zdislavu svým světlem a pravdou, aby Tě stále dokonaleji poznávala a milovala, prosíme tě, všechny bloudící a nevědomé zbav pro Zdislaviny zásluhy duchovní zaslepenosti, abychom Tě všichni zde na zemi v pokoře poznávali a na věčnosti se radovali spolu se svatou Zdislavou z patření na Tebe. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

Zobrazeno 1228×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz