Novena ke sv. Zdislavě 9.den

24. 7. 2011 17:47
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

9. den  Touha sv.Zdislavy pro věčném životě

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí Bože, obětuji Ti dnes ve spojení se sv.Zdislavou všechny bolesti Bohorodičky Panny Marie, které pronikly a zranily její neposkrvněné srdce, zvláště při hořkém utrpení a smrti Tvého Jednorozeného Syna, a PROSÍM, abys je přijal a pro ně očistil a posvětil naše duše, a vyslyšel moji prosbu:......
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, vypros nám, kteří tě ctíme, milost horlivosti a vytrvalosti ve službě Boží! Umírajícím svým ctitelům vypros vítězství ve smrtelném boji v poslední hodině života! A duším v očistci, které tě uctívaly, vypros brzké přijetí do nebeské slávy, kde - jak doufáme - budou se pak přimlouvat za nás, Boží lid putující v tomto světě. A mně vypros, svatá Zdislavo, oč tě už po devět dní s takovou důvěrou žádám.
Předsevzetí: Budu usilovat o horlivý duchovní život pomocí modlitby, svatých svátostí, duchovní četby a duchovních cvičení a zejména pomocí úcty ke sv.Zdislavě. - Budu často zpytovat svědomí, zda jsem opravdovým ctitelem P.Marie a šiřitelem mariánské úcty v duchu svaté Zdislavy. - V nesnázích a těžkostech života budu uklidňovat vnitřní pobouření vzpomínkou na to, jak opouštěla tento svět sv.Zdislava i duchovní přípravou na poslední věci vlastního života. Ode dneška budu ke svým každodenním modlitbám přidávat aspoň kratinké vzývání sv.Zdislavy: Oroduj za nás sv.Zdislavo! atd. - Budu často zpytovat svědomí, co jsem vykonal a co jsem měl a mohu vykonat pro rozšíření úcty sv.Zdislavy.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Statečnost svaté Zdislavy

Na tvůj svátek, svatá Zdislavo, čteme epištolu, líčící vzornou ženu v domácnosti: Ženu statečnou kdo nalezne? Tak celý Boží lid opěvuje statečnost svaté Zdislavy. Statečný byl její manžel Havel, slavný bojovník. Ona projevila statečnost a rozhodnost, když si vytkla za cíl, že jako křesťanská matka a dominikánská terciářka povede ve své rodině duchovní život v jeho plnosti a kráse. Její ctnost statečnosti doprovázela velkodušnost, trpělivost a vytrvalost. Velké záměry uskutečnila na zemi, vznešené ideály uskutečnila pro nebe. Velebíme v ní statečnou českou ženu, podnícenou duchem svatých mučedníků našeho národa.
Pane Ježíši, tahle svatá žena nás zahanbuje, ale zároveň i povzbuzuje ke statečnosti, o niž Tě prosíme pro její zásluhy.
OTČE NÁŠ...

Svatá Zdislavo, plná Ducha svatého, pohleď na nás! jsme tak často bázliví, malomyslní, úzkoprsí a nestálí. Vypros nám milost, abychom se snažili vykonat mnoho pro Církev svatou a zájmy Boží, a abychom dovedli obětovat nedostatky, neduhy a utrpení, a vše, co nás tíží a bolí - a třeba i vlastní život - za nepomíjivé hodnoty. Nauč nás milovat svatý kříž, oběť mše svaté a svaté svátosti, v nichž je síla proti našim nepřátelům. Učiň nás skálopevnými v důvěře ve tvou mateřskou přímluvu, vytrvalými a houževnatými v prosbách k tobě, až nás jednou vyslyšíš a splníš na Boží pokyn, oč tě prosíme. ZDRÁVAS MARIA...
Maria Panno, obnovujeme za přítomnosti sv.Zdislavy do tvých přečistých rukou svůj křestní slib, a prosíme o milost pro zásluhy této tvé svaté ctitelky, abychom důsledně a věrně plnili své sliby a předsevzetí. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitba svatý život a svatou smrt:

1) Duchu svatý, pokoji a radosti spravedlivých, jehož sv.Zdislava v celém svém životě vzývala o pomoc, osvícení a vytrvání v dobrém, dej milostivě, ať poznáme plody Tvého božského působení v její duši, která nyní už požívá nebeské blaženosti. Rozněcuj a udržuj stále v našich duší žhavou touhu po svatosti, žízeň po věčném životě, a dej nám dar síly, abychom hrdinsky pohlíželi vstříc svaté smrti, abychom s pomocí svaté Zdislavy dosáhli svatosti. Vždyť tuto naši milovanou národní světici nejlépe uctíme tehdy, když ji napodobíme svatostí svého života, který na tomto světě opustila tak mladá a tak krásná. Právě tento dar síly, který se připojil ke Zdislavině statečnosti, ve svém působení přivodil její účast na blahoslavenství hladovějících žíznících po spravedlnosti, kteří budou nasyceni, takže zakoušela ovoce Ducha svatého.

2) Svatá Zdislava poznávala, že to nejkrásnější v jejím srdci a v její duši je darem Ducha svatého a dílem Božím. Proto upínala všechny své myšlenky, city, touhy a skutky k Bohu, aby se tak odvděčila, a aby se mu co nejvíce připodobnila. Za jejího života přišli do Čech a na Moravu, do Brna, do Prahy a do jiných měst bratři kazatelé sv.Dominika. Sv.Zdislava si už na rodné Moravě oblíbila bratry kazatele, šířící neúnavně úctu a lásky k Panně Marii. Stala se učenlivou žákyní otců dominikánů, zvláště blaženého Česlava, který ji duchovně vedl k Bohu. Jako dominikánská terciářka horlivě následovala příkladu sv.Dominika , slavného mariánského ctitele a kazatele, který však ještě za jejího života opustil tento svět ( roku 1231). O něm se říkávalo, že Mluvil jen s Bohem nebo o Bohu. Také v duši sv.Zdislavy zaujímal Bůh první místo: vládl v ní, řídil ji a korunoval dílo jejího života. Ve shonu všedního života neztrácela sv.Zdislava ze zřetele cíl všeho svého snažení: BOHA. Chválila Boha ve svých modlitbách. Sloužila Bohu ve svých bližních a ve všech trpících tvorech. Nalézala Boha v radostech rodinného života. K Bohu vedla své děti, manžela, chudé, nemocné a trpící. Proto ji Bůh neustále zahrnoval svými dary. A když opustila tento svět, Bůh ji přijal do svého království. Svatá Zdislava, jako hvězda na nebi Církve svaté, je naší učitelkou touhy po Bohu, žízni po věčném životě, hladu po nebeském chlebě, touhy po svatosti.

3) Otče náš... Zdrávas, Maria...
Přioděna bílou řízou otce Dominika, chystá, (10 krát)
třetího jsouc řádu sestra, Zdislava se v náruč Krista.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému...

4) Božský Spasiteli, Vtělený Bože náš, Tys přišel na svět jen pro nás a pro naši spásu. Tvůj život a Tvé utrpení jsou naším bohatstvím. Ty musíš být středem našeho života, jako jsi přebýval v srdci své věrné služebnice sv.Zdislavy, která Tě nade vše milovala, v Tobě se radovala a s Tebou prožívala svou pozemskou pouť. Byly to blažené chvíle pro sv.Zdislavu, když setrvávala v tiché, hluboké a usebrané modlitbě, ponořena ve Tvé božství a člověčenství, a zvláště, když se její duše sytila Tebou v přesvaté hostině svatého přijímání. Dej nám, Pane, na přímluvu svaté Zdislavy, abychom Tě více poznávali, abychom po Tobě více toužili a byli s Tebou sjednoceni na zemi i na nebi.
Dobrý Spasiteli, prosím, abys na mě milostivě shlédl a vyslyšel na přímluvu sv.Zdislavy mou prosbu, kterou Ti přednáším již po devět dní:....... A učiň, aby vyslyšení mé modlitby bylo pro mne dalším povzbuzením a utvrzení na cestě ke svatosti, neboť po vzoru sv.Zdislavy chci mít ustavičně na paměti Tvůj velký příkaz: "Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec." (Mt 5,48)
Svatá Zdislavo, tvé myšlenky a touhy se nesly po Bohu Ježíši Kristu nejčastěji také k Matce Boží, přesladké Marii. V době, kdy jsi žila, celý kulturní svět zvlášť opěvoval nebeskou Královnu. A ty, sv.Zdislavo, následovala jsi v naší zemi velkého růžencového světce Dominika a připojila se tak s nadšením k dětem Mariiným. Kolik andělských pozdravů - Zdrávasů splynulo se tvých rtů a neslo se před trůn Matky Boží, a kolik milostí jsi obdržela od Boha jejím prostřednictvím! Nauč nás žít mariánsky, totiž jít pod vedením Marie Panny k jejímu božskému Synu, neboť jedině tak budeme Bohu milí a blízcí P.Marii a Tobě v životě i ve smrti!

5) Svědectví a doporučení: Podle legendy čili dle toho, co se má opakovat, se sv.Zdislava, jež následovala svého manžela na jeho hrad Lemberk v Čechách, přičinila o záchranu života dívky jménem Markéta. Podle zvykového práva germánského původu měla být veřejně ukamenována, neboť prý usmrtila vlastní počaté dítě. Sv.Zdislava, ctihodná matka, příznivě nakloněná životu, ji přesto odmítla odsuzovat, ale vyprosila jí milost. Tím ji zachránila pro život věčný, ale i pro službu v jablonském lazaretě, kde tato sestra Markéta statečně a vybavena darem síly vytrvale sloužila nemocným a umírajícím.
Věhlas jména sv.Zdislavy odedávna dosahoval za hranice českých zemí. Zmiňuje se o ní antverpský kanovník Auber Lemir a pak hlavně dominikánští spisovatelé, jako Rafael Delaminec, snad Jihoslovan (roku 1667), bývalý plzeňský převor Dominik Maria Marchese, František Ponzi a Bedřich Steill, Italové, dále Španěl Serafin Tomáš Miguel (roku 1710), a dále jistý pařížský dominikán (roku 1680). Všichni zdůrazňovali její kajícný život, zázraky na jejím hrobě v Jablonném a velkou úctu mezi lidem.
Dávno před slavnou událostí v roce 1995, kdy Svatý Otec Jan Pavel II. slavnostně vyzdvihl v Olomouci na oltář sv.Zdislavu k obecnému uctívání Božím lidem celého světa, povolal si Bůh skrze tuto svou první českou dominikánskou terciářku dvě skvělé bytosti v Brně do Třetího řádu sv.Dominika: bratra Augustina a sestru Veroniku. Vydali velké svědectví o lásce a úctě ke sv.Zdislavě. Předně svým krásným dílem: Tiskem vydané půvabné obrázky sv.Zdislavy, které vyšly z požehnaných rukou sestry Veroniky, nesoucí na svém rubu modlitbu Svatá Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny, jdou celým světem a šíří slávu Zdislavinu nejen u nás, ale i daleko za oceánem. Ještě úchvatnější svědectví vydávají svým životem: sotva zaslechli Boží volání, vykročili za Božím hlasem: bratr Augustin ke studiu bohosloví a službě Bohu, sestra Veronika k vydání ještě půvabnějších plodů a líbeznější vůně Kristovy.

6) Svatá Zdislavo, jsi nyní v nebi blízko Božího trůnu a trůnu nebeské Královny, zatímco my ještě kráčíme tímto slzavým údolím, daleko od nebeské vlasti, obklopeni mnohým nebezpečím. Ale Pán nám dává tebe za pomocnici a průvodkyni na úzké a strmé cestě k nebi. Proto se k tobě s velkou důvěrou obracíme a prosíme:

Sv.Zdislavo, vyprošuj našich rodinám Vypros nám to
a celému národu příznivý názor prostřednictvím
a postoj ohledně života; Matky krásné lásky
Sv.Zdislavo, pros za nás, hříšné, aby se u Božského Srdce Páně!
nikdo u nás neuchyloval
k záměrnému ukončování života
nechtěných, nemocných, trpících
přestárlých či opuštěných;
Sv.Zdislavo, pros za nás, hříšné, aby se
nikdo u nás neuchyloval
k násilnému oddělování lásky
od sdělování života;
Sv.Zdislavo, která jsi hladověla a žíznila
po spravedlnosti, vypros nám
dar síly, abychom vytrvali
v podobném jednání a byli
jako ty nasyceni;
Sv.Zdislavo, která jsi lkala, chceme podle
tvého vzoru činit pokání,
abychom s pomocí daru vědy
byli s tebou potěšeni;
Sv.Zdislavo, která jsi byla tichá a vlídná,
chceme vzpomínkou na tebe ovládat
netrpělivosti svého srdce
a s pomocí daru zbožnosti se
s tebou účastnit vlády nad zemí;
Sv.Zdislavo, plná milosrdenství, kéž máme
dobré srdce, abychom vedení darem
rady dosáhli milosrdenství;
Sv.Zdislavo čistého srdce, vypros nám dar
rozumu, abychom poznali Boha
a uchránili své srdce od každé
poskvrny;
Sv.Zdislavo pokojná, chceme tě pod vedením
daru moudrosti následovat, abychom
byli hodni jména Boží děti
a působili mír v sobě i v druhých;
Sv.Zdislavo, chudá kvůli duchu, chceme tě pod
vedením daru bázně Boží následovat,
abychom byli hodni účasti na Božím
království;
Sv.Zdislavo, trpící mnoho zlého kvůli Spasiteli,
chceme jednat jako ty, abychom
jednou dosáhli odměny v nebesích;
Sv.Zdislavo, blahoslavena jsi Ježíšem Kristem a
svatořečena jsi Církví sv., velebíme
tě, abychom také my jednou slyšeli
z úst Spasitelových slova
blahoslavenství;
Sv.Zdislavo, prosíme tě o vyprošení těchto
milostí, abychom spolu s tebou
dosáhli ovoce Ducha svatého:
lásky, radosti, pokoje,
shovívavosti, vlídnosti.
dobroty, věrnosti, tichosti
a zdrženlivosti;

7) Sv.Zdislavo, volíme si tě navždy za nebeskou přímluvkyni a za průvodkyni tímto životem. Ukazuješ nám, jak je možnosti svatě žít podle zásad evangelia v každém stavu, a jak se blaženě umírá a odchází z tohoto světa k Bohu. Kéž nepromarníme ani okamžik svého života, abychom ve chvíli smrti radostně a vděčně skládali životní účty před naším Pánem Bohem. Zejména tehdy se za nás přimlouvej, abychom se mohli s tebou shledat a těšit nevýslovnou radostí. A než ta chvíle přijde, vypros mi šťastné vyřízení této mé záležitosti:..........., které je také jedním z mnoha životních stupňů k Bohu, k Panně Marii a k tobě. Amen! Staň se !

8) Svatý růženec za horlivost v náboženském životě, blažené umírání a šťastnou smrt.
Modleme se: Bože, jenž jsi počátek a konec všechno stvoření. Pán života a smrti, odměnitel dobrých i zlých, prosíme tě, oslavuj navěky Tvou služebnici sv.Zdislavu, abychom ustavičně zakoušeli její lásku k nám a mocnou přímluvu našich potřebách, zvláště v hodinu smrti, a mohli s ní věčně kralovat u Tebe, když se Ti nyní snažíme podle jejího vzoru horlivě sloužit. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen. (Viz 1.den)

Závěrečné modlitby


Všemohoucí Bože, děkujeme Ti z celé duše, že jsi nám dal nejsvětější ženu, Pannu Marii, Matku krásného milování, Bohorodičku, za naši vlastní matku. Napravila, co první žena, Eva, pro nás ztratila, a všem ženám se stala vzorem dokonalého života. V panenské Matce Boží mají všechny ženy své největší povýšení a vyznamenání, a co bude kdy na nich vznešeného, krásného a hodnotného před Tebou, bude jen zlomkem bohatství, paprskem krásy a vznešenosti Panny Marie.
Takový paprsek obdivuhodné krásy a dokonalosti oslavujeme ve svaté Zdislavě, velké ctitelce a milovnici P.Marie. Děkujeme Ti, o Pane, že jsi dal tolik nebeských darů této ženě z našeho národa. Mnoho žen žilo u nás před ní a po ní a přesto jen málokterá byla tak zjevně Tebou vyznamenána jako ona. Shlédl jsi na ni s velkým zalíbením, poněvadž se snažila ve svém uplatnit Tvou nejsvětější vůli jako Panna Maria, Tví neposkvrněná Matka. Proto sv.Zdislava může nyní věčně zpívat s Pannou Marií chvalozpěv: "Učinil mi veliké věci Ten, který je mocný a jeho jméno je svaté!" Nyní dokonale poznává u Tebe v nebi, co všechno jsi dal její duši, aby Ti byla věrná a svatá.
Během této devítidenní pobožnosti jsme rozjímali o ctnostech svaté Zdislavy, především o její víře, lásce a naději, dále o její prozíravosti, statečnosti, spravedlnosti, spravedlnosti a mírnosti, a konečně o Zdislavině pokoře a lásce k bližním, a o tom, že tyto ctnosti zdokonalovaly sv.Zdislavu k úkonům lidským způsobem. Rozjímali jsme i o tom, jak se k těmto ctnostem sv.Zdislavy družily dary Ducha svatého, totiž dar moudrosti, rozumu, vědy a umění, rady, síly, zbožnosti a bázně Boží, a jak tyto dary uschopnily sv.Zdislavu k hrdinskému jednání nadlidským způsobem. Rozjímali jsme též o tom, co způsobovaly tyto dary Ducha svatého svou činností a působností totiž účast na blahoslavenstvích: čisté srdce, pokoj, blahoslavenství plačících, milosrdenství, vlídnost, hladovění a žíznění po spravedlnosti, chudobu kvůli duchu. Rozjímali jsme také o tom, jak to vše díky sv.Zdislavě požehnaně působilo, dodnes působí v našich rodinách a celé společnosti a v životním prostředí, a vyprošovali jsme si, aby to pro zásluhy sv.Zdislavy blahodárně působilo i pro nás. Prožívali jsme účinky blahodárného působení sv.Zdislavy v radosti křesťanského mládí, v manželství a rodině, ve výchově, v životě Církve, dále mezi pracujícími, mezi trpícími a umírajícími, v celém našem národě. A radujeme se spolu se sv.Zdislavou z nejlepšího ovoce darů Ducha svatého, které v ní způsobily dary Ducha svatého, a tímto ovocem je láska, radost, trpělivost, přívětivost, dobrotivost, shovívavost, důvěra, mírnost a zdrženlivost.
Veliké věci ze Zdislavina života - Tvé dary a milosti a její překrásné ctnosti - jsme poznávali v rozjímání v této pobožnosti za Tvého vedení a osvícení, ó Duchu svatý. Děkujeme Ti za milost, že jsi nám vnukl myšlenku a dal rozhodnutí pro tuto novenu - za nápad vykonat ji, za ochotu začít i za sílu k jejímu dokončení. Věříme, že jsi nás slyšel a vyslyšel, neboť se za nás po devět dní přimlouvala po devět dní prostřednictvím Panny Marie svatá Zdislava, k níž jsme se v důvěře obraceli ve svých potřebách. Přenecháváme Pane na Tvé Nejsvětější vůli, kdy nám dáš, co nám dáš a jak nám dáš to, oč jsme Tě prosili pro Zdislaviny zásluhy. Ty chceš pouze naše dobro a blaho a nejlépe víš, co nám prospívá a co nám škodí. Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi.
Promiň a odpusť nám všechny nedostatky při této pobožnosti - naši slabou víru a důvěru, naši roztržitost a ledabylost - a vše doplň z bohatství svého milosrdenství a z pokladu zásluh sv.Zdislavy. Chceme sv.Zdislavu uctívat a následovat nejen po devět dní, nýbrž po celý život, dokud se s ní neshledáme u Tebe ve věčném království. Dnes, při zakončení noveny, Ti zpíváme ústy i srdcem s celým nebem: Tebe, Boha chválíme. A zakončujeme tuto pobožnost s pocity vnitřní radosti a naprostého přesvědčení: V Tebe, Hospodine, jsem doufal, nebudu zahanben na věky. Amen.
Sv.Zdislavo, naše obhájkyně a přímluvkyně u Boha, dospěli jsme na konec pobožnosti, v níž jsme po devět dní mysleli z nebeských oslavenců především na tebe, tolikrát jsme tě vzývali a vyslovovali tvoje jméno, a neustále se dovolávali tvých zásluh a tvé přímluvy, připomínali jsme si mnohé z tvých dobrých skutků a tvoje ctnosti a tak velebili v tobě dobrotivého Boha. Denně jsi nás viděla přicházet k tobě a slyšela jsi a přijímala naše prosby, které jsi obětovala Panně Marii a Pánu nebe a země. Můžeme odejít od tebe bez vyslyšení u tvého a našeho Pána? Jestliže jsme neprosili pokorně a vytrvale, prosila jsi za nás ty dokonale u Majestátu Božího. Jestliže jsme nebyli hodni Božího zalíbení a vyslyšení pro naše hříchy, byla jsi toho hodna ty pro své hrdinské ctnosti. Zakrývala jsi naši slabost a ubohost a představila jsi nás Pánu, který se nad námi pro tebe smilovává, odpouští nám naše viny a vyslyší naše prosby.
Sv.Zdislavo, jak se ti odvděčíme za všechna dobrodiní, která jsi nám prokázala? Co od nás žádáš?
Odpovídáš nám slovy svatého archanděla Rafaela (Tob 12), která pronesl vděčné rodině Tobiášově: Jsem jedna z přemnohých, kteří stojíme před Hospodinem. Dobrořečte Bohu a vzdávejte mu chválu přede všemi živými za dobro, které vám prokázal, dobrořečte a pějte chválu jeho jménu. Modlitba s postem a almužnou je lepší, než shromažďovat zlato. Almužna osvobozuje od smrti, očisťuje od každého hříchu a působí, že docházíme milosrdenství a věčného života. Celou pravdu vám oznámím a nic před vámi nezatajím.Když jste se modlili, přinášeli oběti a prokazovali skutky blíženské lásky, já jsem přednášela vaše modlitby Bohu. A poněvadž jste byli Bohu milí, bylo třeba abyste byli zkoušeni. Pokoj vám! Nebojte se! Když jsem byla s vámi, byla jsme s vámi z Boží vůle. Jemu dobrořečte a Jemu zpívejte chvály a vypravujte jeho podivuhodné skutky.
Svatá Zdislavo, naše milovaná nebeská přímluvkyně, přijmi za všechno naše pokorné díky. Slibujeme ti, že bude velebit v tobě dobrotivého Boha a všude hlásat Jeho moc a tvoje jméno a tvou milosrdnou lásku, která nám vyprosila nesčetná dobrodiní. Učiň, aby také ostatní poznali tebe a zakusili tvou mocnou přímluvu a pomoc ve svých potřebách u milosrdného Pána, který žije a kraluje se všemi svými svatými na věky věků. Amen.

Dobrořečme Pánu !
Bohu díky!

Příloha: Písně ke sv.Zdislavě


V.Renč
P.Eben
Lid český z víry staleté, jenž k Tobě, Kriste, vzhlíží,
s důvěrou, s myslí dítěte tvář zvedá k tvému kříži.
A před oltářem tvým vždy věrně kleká s ním Zdislava,
dívka Páně.

Přes věky až po dnešní den nám její příklad září.
Moudrost i krásu českých žen má v oslavené tváři.
Svých pozemských pár let rozvila v rajský květ Zdislava,
dívka Páně.

S matkou i celou rodinou čítala v Boží zvěsti.
Mír plnil duši nevinnou, dech domova a štěstí.
Dnem, nocí, v každý čas, vším promlouval ten hlas
k Zdislavě, dívce Páně.

Ten Boží hlas jí pověděl o vlastní cestě kříže.
Dům opustila, jak Pán chtěl, dál do hor, k nebi blíže.
Bídu a kamení v chléb lásky promění Zdislava,
dívka Páně.

Muž si jen útlou dívku bral, nad ženou nyní žasne:
hlas tichý, jenž v ní zpívá dál, sepjaté ruce krásné,
vše jsou teď nástroje pro službu pokoje Zdislavě,
dívce Páně.

Matka svých dětí matkou všech, všech potřebných se stává.
Ne křik a pláč, už pouhý vzdech v ní soucit požehnává.
Prosícím staví dům od země k nebesům Zdislava,
dívka Páně.

Zdislavo, ženo z našich žen, růžičko požehnaná:
když kdokoliv z nás obtížen, když v srdci pálí rána,
skloň se k nám ze slávy, ty hvězdo Moravy, Zdislavo,
dívko Páně!

O.Šíma
P.V.Schlössinger OP
Dnes pějme vroucí píseň na počest Zdislavy
a chválu vzdej jí každý, ať z Čech či z Moravy:
: Zněj Zdislaviny chvála teď všude po vlasti,
je chloubou svého lidu, jenž věrně Boha ctí! :

Vždy mívalas pro bídu srdce tak soucitné
a lék na každou ránu, pomoc pro sklíčené.
: Zněj Zdislavina chvála ... :

Hle s důvěrností jdeme, ó Paní, k tobě sem,
své slitování ukaž na srdci bolestném.
: Zněj Zdislavina chvála... :

Tvůj úsměv dosud může osladit každý žal,
v tvých očích moře štěstí, kdo se v ně zadíval.
: Zněj Zdislavina chvála... :

Ó Zdislavo blažená, buď v žití hvězdou nám,
jež ozařuje cestu za Pánem k výšinám.
: Zněj Zdislavina chvála... :

Až jednou v smrti mdlobě se zakalí zrak tmou,
otevři nám, Zdislavo, svou náruč laskavou.
: Zněj Zdislavina chvála...:

U trůnu Boží slávy nám vypros milosti,
ať smíme Boha chválit s tebou na věčnosti.
: Zněj Zdislavina chvála... :


O.Šíma
Michna

Zněj vroucí Bohu píseň chval a díků slova,
že v Zdislavě nám svatou dal, tu z Křižanova.
Když ctnosti se již v kráse skví,
Bůh dá jí úkol v manželství,
ji pošle v českou zem, by matkou byla všem.

Zde po korouhví Kristovou se v boje dává,
však láskou jen a výchovou zla překonává.
Je matkou nejen dětí svých,
i trpících a bloudících,
chce k Bohu všechny vést, je hvězdou lidských cest.

I po staletích záříš nám, ty dobrá paní,
a v srdcích roste díků chrám z tvých přimlouvání.
Žeš matkou byla rodině, všem trpícím a chudině,
Bůh tobě úkol dal: buď s nebe matkou dál!

Tvé tělo v českém Jablonném vždy zdobí růže,
však lásky všude závodem lid ctít tě může.
Ty v časných strastech, zápasech,
dnes ještě plníš přání všech,
však víc tvůj učí duch: žít věrně, jak chce Bůh!


J.Deml
Kdo bude hoden z nás, Zdislavo, opěvovat
život tvůj skrytý v paprscích Boží krásy,
oheň, jenž hoří a neshoří, rozněcovat
jiný kdo může než rozsévač věčné spásy?

Strážný jen Anděl tvůj druhem byl tvého dětství,
lesy tvou modlitbou dýchaly šumějíce,
rybníky chytaly sličnost tvou na svědectví,
jaké je milostí rozkvetlé, čisté líce.

V rodičích svatosti příklad jsi, šťastná, měla,
při všem svém chování k Bohu jen přihlíželi,
rájem i chrámem jim zdála se země celá,
Sibyla, Přibyslav krásné ti věno dali.

Vnuknutím Svatého Ducha ti bylo dáno
radostně plniti každičké jejich přání,
jako by Ježíšem bylo ti odesláno,
který sám poslouchal Otce až do skonání.

A když jak ptáčátko vylétlas z hnízda svého,
na nebi severním veliká hvězda vzplála,
stálice Zdislava, zornice Jablonného,
znamení betlémské, národa čest a chvála.

Šťastný tvůj manžel, neb jistotu našel v tobě,
pro celý život svůj, pro všechno podnikání,
sílu a štít a odvahu proti zlobě
světa, jenž miluje temno a světlu se brání.

Před lidmi, před sebou manželu přednost dáváš,
zástupce Boha v něm vidíš a ctnostmi svými,
nevědouc o tom jej vedeš a vychováváš,
Andělu podobna, způsoby andělskými.

Šťastné vy děti, jež takovou matku máte,
na celý život vám vystačí její příklad;
kéž se jí v píli a zbožností podobáte,
abyste v ctnosti se nedaly ničím zviklat.

A vy též, čeledi, která jste u ní byla,
povězte, jak se k vám chovala vaše paní,
zdali vás týrala, zdali se škaredila,
na kom zlé spáchala; kdo z vás ji viní a haní?

Daleko buďtež nás takové výtky a řeči,
Zdislava ctila v nás jednoho Otce dětí,
sestřičkou byla nám, každý ji dobrořečí,
každý ji miluje, památku její světí.

V chudých a trpících viděla Krista Pána
jdoucího pod těžkým břemenem na Golgotu,
pod její rukou se zázračně hojí rána,
už jenom pohledem zlo mění se na dobrotu.

Zdislavo, pochodni svatého Dominika,
osviť náš Sever a rozehřej srdce chladná
celého národa, ať v něm už nezaniká
svornost a bratrská láska starodávná!

Zdislavo, krajanko, poklade skrytý v poli,
nauč nás milovat Ježíše, spásu světa,
Jediný On může zahojit, co nás bolí,
jedině pod jeho vedením všecko vzkvétá.

Maria, milostí Kristových Prostřednice,
která jsi dovedla pod křížem pevně stát,
také nám v úzkostech, v trápení síly více
vyprosit se Zdislavou pospíchej a rač dát.

Zobrazeno 1698×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz