Novena ke sv. Zdislavě 6.den

24. 7. 2011 17:36
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

6. den   Pomoc svaté Zdislavy trpícím

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Božský Lékaři duše i těla, přivádím dnes ve víře a lásce všechny nemocné, uvězněné, sklíčené, trpící a opuštěné ke svaté Zdislavě, dovolávám se modliteb Církve svaté, a prosím za jejich uzdravení tělesné a duševní a posvěcení na duchu!
Střelná modlitba během dne: Svatá Zdislavo, projev nyní s nebe zvláštní lásku ke všemu trpícímu tvorstvu naší vlasti a celého světa, a učiň, aby se na něm zjevila moc a sláva Boží. Vyslyš mou prosbu.
Předsevzetí: Budu pečovat o své zdraví, a když onemocním, trpělivě se odevzdám do Boží vůle. - Častěji si budu připomínat nemocné, zraněné, postižené a uvězněné ve své modlitbě a v duchu za doprovodu sv.Zdislavy je navštívím a potěším. - Zajdu k nemocným do nemocnice nebo do bytu, zvláště k těm, kdo nikoho nemají. - Navštívím své opuštěné staré příbuzné nebo i cizí v domově důchodů či v soukromí, zejména o svátcích a přinesu kytičku nebo drobnou pozornost a povzbudím je. - Budu pozorný k tomu, zda někde v okolí nedochází k týrání lidí, zvláště dětí, ale i všech živých tvorů, a upozorním zodpovědné činitele na porušování přirozených práv. - Vynasnažím se, aby v mé rodině, sousedství a příbuzenstvu nezemřel nikdo bez zaopatření svátostmi. - Nemocné a zraněné povzbudím ke konání devítidenní pobožnosti ke svaté Zdislavě za uzdravení.

Ranní chvály (Viz 1.den)
Pokora svaté Zdislavy

Sv.Zdislava ustavičně odstraňovala ve své duše největší překážku milosti a svatosti - sebelásku a pýchu. Věděla, že Bůh dává svou milost pokorným, kdežto pyšným se vzdaluje. Proto ve svém životě kladla Boha na první místo, jemu se podřizovala, jej uznávala za původce a dárce všeho, co měla v duši, v těle, v rodině, v apoštolátě a v životě vůbec. V pokoře Ho velebila a Jemu sloužila. Tak položila pevný základ svému duchovnímu životu, který odolal všem pokušením a přinesl bohaté ovoce všech ostatních ctností.
Pane Ježíši, tichý a pokorný srdcem, nauč nás pro zásluhy tvé služebnice sv.Zdislavy pravé pokoře. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyvýšená do nebeské slávy, shlédni na nás! Chceme jít životem za tebou jako kajícní hříšníci, nehodní služebníci Boží, prach a bláto; přitom však chceme mít stále před očima Boha a klanět se jeho vznešenosti a odpovídat na jeho nekonečnou dobrotu. Dostane-li se nám ústrků a ponížení od lidí, tím víc se budeme se radovat, že nás miluje Bůh. A jestliže nás uzdravíš od našich neduhů a nemocí, pak budeme pokorně vděčně hlásat ostatní Boží všemohoucnost a Tvoji dobrotu a tím usilovněji pracovat na Tvém zvelebení a povýšení před očima světa. ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, velebíme tebe a svatou Zdislavu, která se tebou v nebi věčně zpívá: Shlédl na svou pokornou služebnici. Hle, od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení...
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitby za trpící

1) Duchu svatý, Utěšiteli v každém soužení, dej nám poznat, velebit a následovat svatou Zdislavu, pomáhající nemocným, zraněným a trpícím, a útrpně se sklánějící ke všem potřebným. Byly to Tvé dary, Duchu svatý, totiž dar moudrosti, rozumu, rady, zbožnosti, vědy, síly a bázně Boží, které naplnily nevýslovně pokornou svatou Zdislavu, a které ji vedly na místa utrpení, zranění, nákazy a bolestných vzdechů, aby tam přinášela Boží uzdravení a úlevu. Prosíme tě, z celé duše, aby byl pro její zásluhy a na její přímluvu útěchou a posilou všem nemocným, zraněným, uvězněným, sklíčeným a opuštěným a všem trpícím.

2) Svatá Zdislava mateřsky cítila hlavně s těmi, kdo byli upoutáni na lůžka jako nemocní či zranění nebo byli postiženi nějakým neduhem, neštěstím a pohromou, která byla jejich každodenním křížem. Roku 1251 zesnul na Moravě Zdislavin otec, pan Přibyslav. Jeho vzpomínka na zbožnou dceru Zdislavu a její přítomnost u něho ve dnech utrpení byla pro něho velkým povzbuzením. Svatá Zdislava vyhledávala a navštěvovala chudé, hladové, nemocné, a jak uměla naslouchat jejich trápení, a odpovídat ně skutkem lásky a modlitbou. Dovedla je v jejich bolestném rozpoložení obsloužit k jejich spokojenosti; při jejich neklidu a úzkostech se nedala strhnou k netrpělivosti, a mnohokrát je z Boží milosti zázračně uzdravila. Kronika Dalimil to dosvědčuje. A jak velké srdce měla sv.Zdislava pro své spolubližní, které stihlo nějaké neštěstí! Mimořádnou úctu a soucit měla s vězni a zajatci, kteří byli právem či neprávem zbaveni svobody, domova a svých drahých. Mnoho za ně dovedla vyprosit u svého manžela pana Havla, a hlavně u Boha se za ně přimlouvala vroucí modlitbou. Těžce nesla, když sledovala bolest a utrpení v samotné přírodě, jež do ní vnášel požár či válka.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Blahoslaví žebrák, chorý, Zdislavo, tvou lásku něžnou,
andělem tě nazývají, trpících a nuzných kněžnou! /10krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Ty jsi chodil po zemi a všude jsi dobře činil. Přinášeli k Tobě nemocné nebo Tě sami vyhledávali a Tys je uzdravoval. Tvoji nepřátelé Tě pronásledovali, zatkli, spoutali, věznili, bili a ukřižovali. Ty se sjednocuješ k naší nesmírné útěše se všemi trpícími, neboť při Posledním soudu promluvíš k nim: "Měl jsem hlad a žízeň, byl jsem na cestě a ve vězení, byl jsem nahý a nemocen... a nasytili jste mě, uajali jste se mě..." atd. (Mt 25,31-46) Svatá Zdislava pochopila v celém rozsahu příkaz lásky k bližním a k tvorům a byla plná úcty k životu, a na všech místech a v každé době tento příkaz plnila, a Ty, Pane Ježíši, jsi skrze ni činil velké divy a zázraky na nemocných a trpících.
Spasiteli, svatá Zdislava se přimlouvala za všechny trpící, kteří se k ní obraceli, a přimlouvá se za ně i dnes u Tvé Matky: Maria, ukaž, že jsi naše Matka! A Maria se obrací se Zdislavinou prosbou k Tobě a prosí: Ukaž, že jsi můj Syn! A Ty se obracíš s Mariinou prosbou k nebeskému Otci: Ukaž, že jsi můj Otec! Cožpak můžeme být odmítnuti, když máme takové přímluvce? Pevně věřím, že Bůh vyslyší mou prosbu:....... skrze sv.Zdislavu, skrze P.Marii, skrze Tvé Nejsvětější Srdce, v němž má nebeský Otec největší zalíbení.
Svatá Zdislavo, plná milosrdenství a lásky k bolestem a potřebám trpících, Tys viděla Ježíše Krista v nemocných a trpících, a proto jim tak obětavě pomáhala. Pomáhalas jim za svého pozemského života a pomáháš jim zvláště nyní, když jsi v nebi. Utrpení nebylo ze světa odstraněno - jsou zde nemocní, chudí, uvěznění a trpící nejrůznějším způsobem - dnes druzí, zítra my. Je zde i celé okolní životní prostředí, trpící často pro lidský hřích. Hle, nabízí se široké pole působnosti pro tvou lásku. Tolik nemocných, sklíčených a uvězněných tě volá a prosí o pomoc, za vysvobození a vyslyšení, které jim můžeš seslat s nebe ve jménu Páně. Učiň tak, ó mocná a dobrotivá svatá Zdislavo!

5) Svědectví a doporučení: O vyslyšeních proseb a uzdraveních svatou Zdislavou svědčí mnoho dokladů z minulosti i ze současné doby. Do roku 1609 bylo vyobrazeno 48 nejznámějších případů vyslyšení a zázraků na obrázcích Jablonského cyklu, umístěného ve Zdislavině hrobce pod chrámem sv.Vavřince v Jablonném. Zachovala se jen polovina tohoto cyklu. Listinou je doloženo uzdravení jablonského občana Valentina Ježka z roku 1674, který nemohl chodit, ale po přiložení plátna a hlíny z hrobu svaté Zdislavy se zcela uzdravil. Roku 1686 bylo před notářem v Jablonném přezkoumáno a přísahou potvrzeno třicet zázračných uzdravení na přímluvu světice, k nimž došlo v pěti až šesti předchozích letech. Roku 1725 uvádí 15 případů zázraky sv.Zdislavy v jejím životopise otec Braun z dominikánského řádu. Novější seznamy zázraků pocházejí z konce 19.století, kdy tehdejší jablonský farář začal konkrétně pracovat na zahájení procesu blahořečení lemberské světice. Děkovné dopisy a zprávy o vyslyšeních svatou Zdislavou máme i z 20. století. Mimořádnou pomoc a milosti dokládá Mons.Němec v knize "Zdislava z Lemberka - Úcta a svatořečení" vydanou roku 1988, následujícími případy: abstinence od alkoholických nápojů, šťastné narození dětí, vyřešení otázky povolání, šťastné uzavření manželství, hlavně však uzdravení z různých nemocí, jako cukrovky, chřipky, nemoc ledvin, mozkové mrtvice, nemoci očí, otravy krve, rakoviny, srdeční mrtvice, zánětu mozkových blan, atd.

6) Svatá Zdislavo, místa tvého pozemského přebývání (rodný Křižanov, svatební Brno, tvá hrobka v Jablonném) jsou nám velmi drahá. V duchu zde před tebou klekáme a chceme si u tebe vyprosit milosti a zázraky pro duši i pro tělo a pro všechny trpící. S velikou důvěrou se k tobě obracíme s prosbami a voláme

Přistup s Kristem Pánem k lůžku všech Splň naše prosby a volání,
nemocných, potěš je, posilni, sv.Zdislavo, plná lásky
vypros úlevu a uzdravení; a pokory, když v tebe
Navštiv s Kristem Pánem všechna vězení tolik důvěřujeme!
a povzbuď trpící k trpělivosti,
vytrvalosti a k živé víře ve
spravedlnost Boží;
Nauč je odpouštět nepřátelům, modlit
se za ně a vyprošovat jim obrácení
k Bohu;
Povzbuď je ke křesťanskému, tichému,
láskyplnému a hrdému snášení
utrpení a křížů ve spojení s
Kristem ukřižovaným;
Učiň, aby se místa utrpení, vězení,
nemocnice a všechny křížové cesty
a Kalvarie staly pro naši zemi
požehnanou studnicí milostí;
Veď nás a povzbuzuj nás, abychom více
udělali pro nemocné, zraněné,
postižené, uvězněné a trpící,
neboť i my budeme potřebovat
pomoc a útěchu v nemoci a
opuštěnosti;
Vypros, aby se nikdo nebát utrpení,
neproklínal je, nýbrž je posvětil
a mnoho z něho vytěžil;
Pomoz nám, aby nikde zbytečně netrpěl
žádný tvor, ani brouček nebo
nalomený květ aby neúpěl;
Vypros nám, aby každá studánka našla
milosrdného ochránce, který ji
ochrání před botou dobyvatele
a jako ty vyčistí, kde ji zakalila
dravost barbara s moderní technikou;
Sestup k umírajícím a přiveď k nim kněze,
aby nezemřeli v hříchu a zatvrzelosti;
Připomeň všem soudcům a vyšetřovatelům,
lékařům a ošetřovatelům, aby jednali
podle zásad svaté víry,
se spravedlností a láskou;
Pomoc, aby dočasné pozemské utrpení nám
získalo věčnou blaženost;

7) Svatá Zdislavo, s jakou zbožností jsi přijímala duchovní posilu, svátost svatého pomazání ve své nemoci, oslabení a vyčerpání službou Bohu a bližním! Vypros nám milost, abychom si svátostného pomazání velmi vážili, dobře se na ni připravili, nikdy ji neodmítali a zakoušeli její blahodárné účinky pro zdraví těla a posvěcení duše, jakož i pro šťastné završení života. Přijď k nám s Božským Spasitelem a s P.Marií v hodině naší smrti, svatá Zdislavo, a doprovoď nás před trůn milosrdného Soudce. A nyní pro lásku ke všem trpícím vyslyš mě a vypros mi u Pána milost....... Jistě budu vyslyšen, neboť jsi mocná u Pána. Amen! Staň se!

8) Svatý růženec za nemocné, zraněné, postižené, uvězněné a za všechno trpící tvorstvo.
Modleme se: Bože, který jsi učinil veliké divy na nemocných a sklíčených na přímluvu sv.Zdislavy, učiň je i dnes na našich nemocných a trpících pro své jméno, aby celý svět poznal, že jsi Pánem nad životem a smrtí, a všichni povzbuzení posílení, uzdravení a osvobozeni na těle, sloužili ti celou duší a celým srdcem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

Zobrazeno 1934×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz