Novena ke sv. Zdislavě 8.den

24. 7. 2011 17:43
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě
 

8. den  Oddanost sv.Zdislavy Církvi svaté

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Svatá Zdislavo, chci prožít duchovně celý den v pokorném rozjímání a modlitbě před tvým obrazem a tvými ostatky a prosit tě, abys doprovázela svou mocnou přímluvou misijní úsilí Svaté Otce, abys podporovala všechny biskupy, kněze, řeholníky a sestry, působící v misiích a šířící Boží království v zaostalých zemích. A přitom tě chci prosit, abys pamatovala na moji záležitost:.........
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, ozdobo a slávo Církve svaté, pomáhej svou modlitbou, aby se všechny slovanské národy sjednotili s Církví svatou a vyslyš mou prosbu!
Předsevzetí: Budu častěji děkovat Pánu Bohu za sv.křest, kterým jsem se stal dítkem Církve svaté a budu obnovovat svůj křestní slib v den svého křtu. - Budu číst dějiny Církve svaté a tak ještě lépe poznávat, jak je slavná a nezničitelná. Budu se vždy hrdě hlásit k Církvi římskokatolické. - Budu se modlit za Sv.Otce, za našeho biskupa, za svého duchovního pastýře; ve svém bytě budu mít znamení kříže a obraz Svatého Otce. - Chci být pod ochranou svaté Zdislavy Kristovým světlem pro své okolí. - Přičiním se, aby v mém kostele, v naší diecézi a v celé naší vlasti, ba i v cizině byla více rozšířena úcta sv.Zdislavy.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Prozíravost svaté Zdislavy

Sv.Zdislava znala Kristova slova: Lidé tohoto světa jsou prozíravější než lidé světla (Lk 10,8). Byla dítkem milosti, dcerou světla: svaté víry, naděje a lásky; a proto musí být moudrá, opatrná a prozíravá víc, než žena oddaná světu - to bylo její rozhodnutí. Jako prozíravá panna měla vždy zásobu oleje dobrých skutků, aby jím svítila a hřála nejen ve svém srdci, ale také druhým. Jako dívka a později jako matka rodiny si nepočínala lehkovážně a překotně jako mnohé jiné ženy, nýbrž vše uvážila rozumem ve světle víry a pak uskutečňovala. Denně se cvičila v této základní mravní ctnosti a Duch svatý její ctnost doplňoval a korunoval. Proto vždy věděla, co má dělat a čeho se má vyvarovat.
Pane Ježíši, odpusť nám pro Zdislaviny hrdinské ctnosti všechny hříchy, které zatemňují náš rozum. dej, aby naše jednání bylo vždy správné a důstojné Božích dětí. OTČE NÁŠ...
Naše nebeská přímluvkyně, sv.Zdislavo, ty víš, jak je život spletitý a my si často nevíme rady. A přece bychom rádi jednali rozumně a opatrně, abychom si život nedělali těžší, než je. Obdivujeme tvoje moudré jednání křesťanské matky, manželky, vychovatelky dětí, učitelky celého kraje, matky chudých a nemocných, české šlechtičny a prosté služebnice, ochotné pomoci všem. Tys dovedla řídit svůj dům, ale především hrad svého srdce. Odepřeš nám snad přímluvu, když prosíme o tak potřebnou ctnost pro naše jednání? Vyslyš nás v naší záležitosti, prosíme. ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, Matko dobré rady, chceme jednat prozíravě jako pět panen z evangelia, jako moudrý služebník, ustanovený nad rodinou, abychom jednou se sv.Zdislavou vešli na věčnou svatbu Beránkovu a obdrželi věčnou odměnu. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SV.
Modlitby za Církev svatou:

1) Duchu svatý, požehnaný Učiteli Církvi svaté, dej nám lépe poznat život svaté Zdislavy ve vztahu k Církvi sv., skrze jejíž svátosti jsi ji posvěcoval, poučoval a vedl ke svatosti. Na její přímluvu dej také nám dar rady, abychom se hrdinským, nadlidským způsobem dali vést poznanou Boží vůlí, dosáhli účasti na blahoslavenství milosrdných, kteří milosrdenství dojdou, a měli vždy církevní smýšlení a také v našem národě jednali jako opravdoví příslušníci Církve katolické neboli všeobecné, a mohli jednou požívat ovoce darů Ducha svatého, zvláště dobrotivost.

2) Sv.Zdislava se často modlila ve vyznání víry: Věřím ve svatou Církev, obecnou. Život Církve svaté zakoušela už od dětství, když přecházela s rodiči a sourozenci do chrámu Páně, kde viděla kněze, řeholníky a věřící, kde poslouchala slovo Boží, modlitby a zpěvy řeholníků a byla přítomna bohoslužbám. Doma pak viděla vzorný křesťanský život rodičů, kteří žili podle přikázání Božích i církevních. Během doby a s větším poznáním náboženským si uvědomovala, co pro ni Církev svatá znamená, a proto se snažila být její horlivou dcerou. Věděla, co od Církve svaté přijímá a jak má odpovědět na tyto dary. Především vlastním krásným příkladem horlivého duchovního života šířila světlo a teplo do svého okolí a probouzela a povzbuzovala k víře jiné. Měla velkou touhu obrátit všechny bloudící a přivést hledající k Pravdě Boží a všechny hříšníky toužila přivést k pokání a smíření s Bohem. Kněze a řeholníky, zvláště dominikány měla ve veliké úctě a nazývala je anděly. Naplno chápala, jakého úžasného duchovního vůdce jí Bůh poslal v blah.Česlavovi a pokorně se od něho dala vést ke svatosti. Zájmy a potřeby Církve svaté, ohlašované nejvyšší hlavou Církve, Svatým Otcem v Římě, a biskupy, snažila se spolu s manželem Havlem uskutečnit a všemožně podpořit duchovně i hmotně.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...
Sláva Tobě, Hospodine, podivná jsou Tvoje díla,
dej, aby také srdce naše zranila Tvé Církve síla. (10 krát)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Zakladateli Církve svaté, vzdáváme Ti z celého srdce díky za to, že jsi milostivě shlédl na náš národ, který se k tobě obrátil a přijal svatou víru. Poslal jsi nám apoštoly Slovanů, sv.Cyrila a Metoděje, kteří nám radostně hlásali Tebe a přijali nás do Božího lidu Tvé světové, všeobecné, katolické Církve. Neučinil jsi tak každému národu, neboť mnohý ještě vězí ve tmách pohanství. Nás národ však již tisíciletí osvěcuje Církev svým božským světlem - naukou a živí nás chlebem věčného života. Nejkrásnější květy Tvé Církve jsou světci a světice. U nás rozkvetla a vydala Kristovu líbeznou vůni svými ctnostmi a hrdinstvím svatá Zdislava, poslušná a milující dcera katolické Církve.
Spasiteli, Ty jsi pravý vinný kmen a sv.Zdislava je Tvoje ratolest, která přinesla mnoho ovoce, neboť přebývala stále v Tobě a Ty v ní. Protože bez Tebe nezmohu nic, proto chci přebývat stále v Tobě jako Tvoje ratolest a Tvůj úd, a tak dosáhnout vyslyšení mých proseb pro zásluhy sv.Zdislavy.
Svatá Zdislavo, Církev sv. potvrdila tvoje hrdinské ctnosti, vyzdvihla tě na oltář a dává tě ostatním za vzor. Dokud jsi žila na zemi, nesmírně sis vážila duchovní Matky Církve svaté a snažila ses být její horlivou a svatou dcerou. Proto ses za ni modlila, milovala ji a poslouchala. Vždyť jsi věděla, že Církev je tajemné tělo Kristovo, že se Kristus Pán s Církví ztotožňuje. Proto ti byla tak drahá a svatá. Bez Církve svaté by se nedostalo milosti, spásy a slávy v nebi. zdravíme tě jako drahocennou perlu a ozdobu Církve svaté.

5) Svědectví a doporučení: Roku 1717 trpěl novokněz otec Josef Schindler, rodák z Jablonného, hroznými bolestmi zubů. Učinil slib sv.Zdislavě, že pošle z Prahy do Jablonného ke hrobu světice svůj překrásný primiční věnec, když bolesti pominou. Záhy ucítil úlevu a svůj slib ochotně splnil.
Dne 19.září roku 1732 byla zbudovány okrasné mříže kolem otvoru nad hrobem sv.Zdislavy v Jablonném. Dal je zhotovit otec Daniel Schindler, želivský opat, rodák z Jablonného, a to podle slibu učiněného před Bohem (Viz doklady o beatifikačním procesu).

6) Svatá Zdislavo, která nyní kraluješ v nebi, v Církvi vítězné spolu se sv.Václavem a ostatními sv.patrony a s mnoha jinými oslavenými mučedníky, vyznavači a ženami našeho národa, - shlédni na nás milostivě: přicházíme k tobě s četnými prosbami v důvěře ve tvou mocnou přímluvu a voláme:

Prosíme za náš národ, aby ctil, miloval Slyš naše prosby,
a poslouchal Svatého Otce, naše sv.Zdislavo,
biskupy, kněze a řeholníky; a přednes je před
Prosíme za Církev sv., aby měla v naší trůn Nejvyššího!
zemi velký počet obětavých kněží
a apoštolů z řad věřících ve světě;
Prosíme za náš národ, aby odčinil a napravil
četné urážky a křivdy vůči Církvi sv.;
Prosíme za všechny řeholní řády mužů a žen,
aby kvetly, mohutněly a vydávaly
plody svatosti;
Prosíme za kazatelský řád bratří a sester,
jehož jsi byla terciářkou, aby
rostl počtem i zásluhami;
Prosíme za všechny neštastné kněze a věřící,
zradili svou víru a živoří ve tmách
a stínu smrti;
Prosíme za mládež, bloudící v sektách, i za
marnotratné syny, aby se brzy vrátili
do otcovského domu Božího;
Prosíme za ty, které od Kristovy Církve sv.
oddělily mylné názory a rozkol, aby
Kristus přivedl k jednotě víry
Prosíme, aby byli u nás pokořeny a znemožněny
bludy při zachování lásky k bližnímu
a důstojnosti každého člověka;
Prosíme za naše rodiny jako malé Církve, aby
v nich měla Církev sv.pevnou oporu;
Prosíme za všechny naše katolíky, aby si
vážili Církve svaté, důsledně podle ní
žili a byli ochotni za ni dát i život;
Prosíme, aby Církev sv. v naší vlasti stále
ochotněji sloužila a tak oslavovala
vítězství svaté víry;

7) Svatá Zdislavo, prozíravá a moudrá ženo velké víry, ty ses nesmírně zasloužila o Církev sv. v naší vlasti i v celém světě, protože jsi dokonale plnila její přikázání, jež ti byla přesvatá. Proto celý vykoupený Boží lid slaví tvůj svátek, doporučuje tvou úctu všem věřícím, ukazuje na tvůj skvělý vzor a vybízí je, aby tě vzývali ve svých potřebách, starostech, nemocech, a ve všech záležitostech duchovních i časných. Plním tedy přání svaté Matky Církve a obracím se na tebe a úpěnlivě prosím, abys mne milostivě vyslyšela v mé záležitosti:........, aby tvou zvláštní přímluvou a tvým nebeským zásahem byla na mně oslavena Církev sv., ke které pokorně hlásím. Amen! Staň se!

8) Modlitba: Svatý růženec za naše biskupy.
Modleme se: Bože, který jsi přijal svou služebnici sv.Zdislavu do své nebeské slávy, dej, abychom byli duchovně spojeni s Nejvyšším Pastýřem a vykoupeným Božím lidem celého světa, a tak došli do podobné slávy u Tebe. Skrze našeho Pána Ježíše Krista. Amen.

9) Závěrečné modlitby:
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

Zobrazeno 1433×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz