Novena ke sv. Zdislavě 7.den

24. 7. 2011 17:38
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

7. den Vlastenectví svaté Zdislavy

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.
Dobrý úmysl na začátku dne: Ježíši Králi, ve spojení se sv.Zdislavou, zasvěcuji dnes český národ Tvému Nejsvětějšímu Srdci s vroucím přáním a touhou, aby všichni podle příkladu sv.Zdislavy uznávali ve všem a všude Tvoji přesvatou vůli a sloužili Ti radostně v duchu evangelia.
Střelná modlitba mezi dnem: Sv.Zdislavo, buď mocnou a slavnou záštitou proti útokům nevěry a přívalům všeho zlého, jež by chtěli ničit naši vlast a ohrožovat náš národ, a vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí: Poděkuji Pánu Bohu, že jsem se narodil v české zemi či na Moravě, abych zde splnil životní úkol, který mi určil a získal zde spásu své duše. - Budu často modlit za český národ v Čechách, na Moravě i v cizině a přinášet za něj různé oběti, aby si zasloužil Boží lásku a dobrotu. - Budu se snažit důkladně poznávat dějiny svého národa, jak jej podávají věřící historikové. - Hroby českých světců a světic pro mne musí být velkým pokladem; navštívím hrob sv.Zdislavy v Jablonném, přispěji k jeho zkrášlení a opatřím si kousek látky, dotýkaný na jejím hrobě. - Přičiním se, aby po sv.Zdislavě bylo pojmenováno nějaké čestné místo - ulice, náměstí, ústav, nebo vydána poštovní známka či pamětní mince k její oslavě.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Mírnost svaté Zdislavy

Kdo se setkal se sv.Zdislavou, byl mile překvapen jejím chováním a jímavou povahou. Znala způsoby společenského chování, ale ještě horlivěji dbala na zásady mravních ctností. V ustavičném spojení s Bohem měla dost síly, aby se vždy ovládla, dovedla si pevnou vůlí poručit a sebe poslechnout. Její krásná duše měla v moci všechny schopnosti těla, kterým určovala míru a způsob podle Boží zákonů. Od mládí se cvičila v sebeovládání pomocí pokání a kázní smyslů, až dosáhla radostného vítězství nad sebou v hrdinské ctnosti umírněnosti a ukázněnosti.
Pane Ježíši, v duchu klečíme před hrobem paní Zdislavy a prosíme pro její zásluhy, aby naše tělo bylo vždy důstojným příbytkem pro Tebe, když k nám přicházíš ve sv. přijímání.
OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, oslavená v nebi, která jsi žila na zemi jako my, v lidském těle jako my, obklopena pokušeními jako my, vypros nám sílu od Pána, abychom uměli užívat pozemských věcí s mírou a ve vztahu k Bohu jako ty; abychom krotili své tělo a jeho vášně vytrvale a radostně jako ty, a vyšli ze všech nástrah bez poskvrny jako ty. A našemu tělu, trpícími různými neduhy, vypros zdraví, aby pak oboje: duše i tělo, sloužilo jedině Bohu a bližnímu. Tys pomohla už mnoha lidem, kéž pomůžeš i nám!
ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, Neposkvrněná, podobáme se dědičným hříchem člověku, který byl na cestě přepaden, oloupen a zraněn. Pošli nám Samaritánku, sv.Zdislavu, aby se nad námi slitovala a o nás pečovala. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitby za národ

1) Duchu svatý, dárce svatého nadšení, který jsi shromáždil v jednotě víry národy rozličných jazyků, a který jsi díky svatým Cyrilu a Metodějovi připojil k jedné svaté Církvi také náš národ, a dal jsi mu svatou Zdislavu, obdařenou darem bázně Boží, takže jsi ji pozval k účasti na blahoslavenství chudých duchem, neboť jejich je Boží království, dej milostivě ať tuto svou sestru našeho rodu ještě lépe poznáváme a následujeme její vzorný život k blahu a posvěcení celého národa. Dej, aby se i v nás tento dar bázně Boží projevil blahoslavenstvím chudých duchem a zplodil v nás ovoce mírnosti či zdrženlivosti.

2) Svatá Zdislava se narodila ve slovanské zemi, v markrabství moravském, kde prožila své mládí; v českém království na hradě Lemberku prožila další část svého života jako skvělá manželka českého velmože pana Havla Jablonského. Žila ve 13.století, kdy u nás vládl královský rod Přemyslovců. V královské rodině byla známa její matka Sibyla a ve službách krále byl i její otec Přibyslav, pochovaný v Brně u minoritů, jakož i její manžel Havel. Sv.Zdislava si horoucně přála, aby v českých zemích vládl mír, hojnost a blaho. Milovala zemi sv.Václava, která ji živila a do níž byla po své smrti uložena. Modlila se za všechny její obyvatele, aby je Bůh chránil od hladu, nemoci a válek. I když tolik milovala samotu a klid, přesto jí nikdy nebyly vzdálené a cizí veřejné záležitosti a události její země i zájmy sousedních národů. Když byl mladý český stát ohrožen rozvratem a bratrovražednou válkou za vzpoury mladičkého Přemysla proti zákonitému králi a otci Václavovi, tehdy sv.Zdislava denně posvěcující svého manžela, rytíře Havla, který měl ve své ženě záruku dobré domácí paní a zdatné hospodyně, umožnila, aby vlastnoručně zachránil lva české státnosti před zkázou. Když vlasti hrozilo nebezpečí vnitřního rozvratu nebo cizích nepřátel, z její duše se vždy nesla k nebi vroucí prosba svatováclavského chorálu: Nedej zahynouti ním, ni budoucím!

3) Otče náš... Zdrávas, Maria...
Za oslavu Zdislavinu volá národ srdcem vzňatý:
Chvála Tobě, Bože Otče, Ježíši a Duchu svatý ! (10 krát)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, když jsi žil na tomto světě, Tys měl svou vlast a svůj domov, kde jsi žil svou Matkou, kde jsi mluvil rodnou řečí a snažil se prospět ve svrchované míře svému národu - přivést ho totiž ke svaté víře v Tebe a ke spáse. Dokonale jsi plnil všechny občanské povinnosti a vedl k tomu ostatní. Když jsi viděl svým všepronikajícím zrakem budoucí smutné osudy hlavního města Jeruzaléma, plakal jsi nad ním a vyzýval k pokání. I když Tě vlastní národ ukřižoval, Tys mu odpustil a stále mu nabízíš odpuštění a milost. Od Tebe se všichni svatí a světice učili pravé lásce k vlasti a k svému národu, ale i mírnosti vůči ostatním národům. Toto vznešené vlastenectví jsi vložil do srdce svaté Zdislavy, dcery českého národa, za což Ti vzdáváme díky z celého srdce.
Spasiteli, pro Tvé svaté slzy nad nevděčným Jeruzalémem a pro nespravedlivé a bolestné nařčení a obžaloby proti Tobě před soudem Pilátovým, jakobys bouřil lid, zakazoval platit daň a činil se králem, ačkoli jsi naopak vyzýval dávat císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží, smiluj se pro zásluhy sv.Zdislavy nad naším národem a učiň, aby nezabíjel proroky a nekamenoval ty, které k němu posíláš (Mt 23,37). Dej, aby Tě český národ uznal za Krále králů a poslouchal Tvé zástupce. Vroucně Tě prosím, vyslyš milostivě mou prosbu:........!
Svatá Zdislavo, patříš mezi ty naše předky, kteří proslavili náš národ v dějinách nejskvělejším způsobem, protože jsi v naší vlasti žila horlivě podle Božích zákonů. Tvé slovanské jméno vyslovujeme proto s radostí a láskou a učíme se od tebe, jak máme žít v naší krásné zemi, která je Božím darem. Vypros všem obyvatelům této země, aby uznali nad sebou vládu Boží, aby tak zavládl Boží pokoj a požehnání v našich městech, vesnicích, domovech a srdcích, aby v zemi vládl mír a lid si spokojeně žil.

5) Svědectví a doporučení: Prof.Johnson z Ameriky prosil dopisem roku 1948 generální představenou Kongregace bl.Zdislavy o zaslání ostatků této světice. Když je obdržel, napsal v děkovném dopise mezi jiným: "Minulý týden jsem byl velmi potěšen, protože jsem obdržel Váš milý dopis a stejný den jsem zažil ještě větší radost, neboť jsem obdržel z Prahy vzácné autentické ostatky bl.Zdislavy. Tento vzácný poklad přišel v neporušeném stavu. Buďte ujištěna, že si budu vážit ostatků bl.Zdislavy, a že zde budou uctívány."

6) Svatá Zdislavo, česká země je posvěcena přítomností Ježíše Krista v Nejsvětější Svátosti v tolika svatostáncích; je také posvěcena hroby českých světců a světic, který si po svatostánku nejvíce vážíme. Děkujeme Bohu, že máme i tvůj slavný hrob, který je nám chloubou, záštitou a oporou, že mezi námi stále přebýváš jako přímluvkyně našeho národa. Dej nám pocítit svou přítomnost vyslyšením našich proseb, když k tobě vroucně voláme:

Kéž naše zákonodárce vede a osvěcuje Přímluvkyně české země,
při každém rozhodování a jednání svatá Zdislavo, vypros
Duch svatý; tu milost českému národu!
Kéž hlavní představitelé našeho národa
mají vždy na mysli svaté zákony
Boží, oslavu Boží a obecné blaho
všech obyvatel naší země;
Kéž je u nás požehnané soužití a
spolupráce Církve sv. a státu;
Kéž vládne svornost a láska uvnitř
našeho národa a ve vztazích
cizím národům a menšinám;
Kéž svatováclavský národ vzrůstá
počtem a upevňuje se křesťanským
životem;
Kéž se veškerý lid naší vlasti obrátí
k Bohu a vytrvale kráčí cestou
Božích a církevních přikázání;
Kéž je naše vlast uchráněna pohrom
a Božích trestů a vzkvétá až do
konce světa a vydává Církvi sv.
květy svatosti;
Kéž je náš národ uchráněn nebezpečí
přílišné lásky k vlastnímu národu
na úkor lásky k Bohu a k cizím
národům;
Kéž v naší vlasti není už nikdy
zhanoben žádný svatostánek,
kříž a jméno Spasitele;
Kéž se celý náš národ obrací o pomoc
ke sv.Zdislavě, kterou Sv.Otec
slavnostně před celým světem
vyzdvihl na oltář;

7) Svatá Zdislavo, dědičko ducha sv.Ludmily, současnice sv.Anežky, požehnaná Moravanko a svatá dcero českého národa a naše oslavená sestro, slyš modlitby, zpěvy a chvály, vzdechy z té země, která ti byla domovinou. Jsi Církvi svatou zapsána a zařazena do nebeského sboru českých svatých patronů, aby ses přimlouvala za český národ, a zvláště za své oddané a horlivé ctitele. Také já se k tobě hlásím a slibuji ti, že budu všemožně šířit tvou úctu mezi Božím lidem v Čechách a na Moravě. Prosím tě nyní o vyslyšení v mé záležitosti:........ Pospěš mi na pomoc a vyslyš mě, takže se budu moci ještě více radovat z tvé moci a ještě více hlásat a oslavovat tvé jméno a přivádět k tobě a s tvou pomocí vést k Bohu co nejvíce duší. Amen! Staň se!

8) Modlitba: Svatý růženec za český národ.
Modleme se: Bože, Ty chceš, aby bylo všude velebeno Tvé jméno a přinášena Ti nejsvětější oběť v každém národě celého světa, propřej, prosíme, aby si náš národ, který jsi až doposud vždy chránil, více vážil, následoval a oslavoval své světce a světice, zvláště sv.Zdislavu, dlouho opomíjenou, neboť jsi je ustanovil za naše nebeské strážce a ochránce, kteří nepřestávají velebit Tvé jméno dnem i noví a ve spojení s obětí Tvého Syna se obětovali za spásu našich duší. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen

9) Závěrečné modlitby:
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory (Viz 1.den)

11) Salve Ragina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

Zobrazeno 1365×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz