Novena ke sv. Zdislavě 5.den

24. 7. 2011 17:34
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

5. den Práce svaté Zdislavy

Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí a milosrdný Bože, chci být dnes v duchu přítomen mši svaté Svatého Otce v Římě a jeho modlitbám a chci přijmout jeho velekněžské požehnání na dálku, a všech chci obětovat za posvěcení práce všech lidí dobré vůle na světě a za vyslyšení mé prosby.
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, dělnice Boží, zavítej do všech továren, dílen, úřadů a na všechna pracoviště a připomeň všem pracujícím Boha a vyprošuj jim Boží pomoc při práci i spravedlivou odměnu pro ně a pro jejich rodiny! A vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí, které se budu podle možností uskutečňovat: ve svých modlitbách budu často pamatovat na dělnictvo, aby zůstalo věrné svaté víře, a nevěřící, aby se navrátilo k Bohu a do Církve svaté. - Vezmu s sebou do práce, do úřadu, do úřadu, na pole růženec, a podle možností i obrázek a medajlku sv.Zdislavy, aby mi připomínaly Boží přítomnost, posvěcovali cestu do práce i pracoviště a pomáhaly při práci. - Budu svědčit o neustálé Boží přítomnosti mezi pracujícími dobrým příkladem, slovem i tiskem. - Budu se zajímat o důstojné pracovní podmínky pro pracující, muže či ženy, o jejich spravedlivou rodinnou odměnu za práci, a budu také u druhých lidí posilovat zájem o sociální otázky a jejich řešení v duchu sociálního učení Církve. - Budu šířit mezi pracujícími úctu ke svaté Zdislavě podle vnuknutí Ducha svatého, a budu usilovat o zřízení oltáře či vybudování kostela k její cti.
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Spravedlnost svaté Zdislavy

Zbožná světice Zdislava projevovala celým životem hlubokou úctu k Bohu modlitbou a ostatními úkony své živé víry. Chápala život jako radostnou službu Nejvyššímu i jeho obrazu - člověku. Ve svých rodičích viděla zástupce Boží, ve svém muži autoritu Boží, ve svých dětech nebeský dar, ve svých bližních údy Církve. Tím si vysvětlíme, proč byla tak poslušná, pečlivá a starostlivá. Kráčela ve spravedlnosti před Hospodinem a světem. Stálo ji mnoho přemáhání vlastní vůle, aby dávala každému, co mu patří, ale ona - hrdinka - to dokázala. Dokázala to však jen díky daru zbožnosti, který zušlechtil její ctnost spravedlnosti tak, aby se stala ochotnou služebnicí nebeského Otce, Původce, majitele a správce nás všech i našich statků. Tak se svaté Zdislava projevila jako blahoslavená vlídná - nad zemí vládnoucí, protože tento dar uděluje nebeskou něhu a vede k útěše a pomoci bližnímu, v němž člověk vidí bratra a trpící úd Kristův, a jako ovoce nakonec plodí svatou trpělivost a pokoj.
Pane Ježíši, spravedlivý soudce všech a koruno spravedlivých, učiň pro zásluhy sv.Zdislavy, aby se svět řídil Tvou spravedlností a láskou, neboť pak v něm nebude bezpráví, křivd a utrpení. OTČE NÁŠ...
Sv.Zdislavo, která jsi vzpomínkou na Ukřižovaného odplácela zlé dobrým, zapomínala snadno na zlobu a nevděk a toužila konat jen dobro, přimluv se za nás u Boha, aby nám odpustil naše hříchy a tresty za ně. Kéž jsme ospravedlněni s tvou pomocí před Pánem a kéž jsme pak spravedliví k bližním i k sobě. ZDRÁVAS MARIA...
Panno Maria, Bohorodičko, chceme vždy horlit po vzoru svaté Zdislavy, aby byla Bohu vzdávána ode všech lidí - a zvláště v našem národě - povinná božská pocta, poslušnost a svatá bázeň.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitby za pracující:

1) Duchu svatý, Ty jsi svou milostí předcházel a doprovázel skutky své služebnice sv.Zdislavy, takže všechno své úsilí začínala a končila s Tebou, uděl nám, prosíme, abychom díky Tvému daru zbožnosti ochotně vzdávali poctu Bohu jako Otci a původci veškeré tvůrčí činnosti a všech statků. Potom budeme jeden ke druhému vlídní a plní vzájemné pomoci a budeme nad zemí vládnout.
Ruce svaté Zdislavy byly velkým požehnáním, poněvadž byly pilné a pracovité. Tato česká světice 13.století se dovedla vytrvale modlit a přitom dokázala také neúnavně pracovat. Stálé rozmlouvání s Bohem nebo o Bohu podle příkladu svatého Dominika ji neustále povzbuzovalo a osvěžovalo, kdykoli ji zmáhala únava a malátnost, takže snadno přemáhala pokušení. Celý den od rána do večera byl u ní vyplněn modlitbou svatého růžence a radostnou prací nejrůznějšího druhu, a ani v noci si nedopřála tepla a pohodlí, nýbrž nosila kameny na stavbu dominikánského kláštera a kostela v Jablonném, jak ukazuje malíř barokního cyklu výjevů z jejího života. Ač byla urozeného původu, nikdy se nevyhýbala práci. Štěstí, pořádek a spokojenost v rodině - to bylo její dílo a výsledek její pečlivosti a přičinlivosti. Vzorem jí v tom byla její matka, paní Sibyla, přičinlivá žena, ale i její otec, pan Přibyslav. Na obrazech malířů ji shledáváme, jak šije, vyšívá, tká a přede pro rodinu a pro ostatní, jako šlechetná učednice jménem Tabita, tj. v překladu Srnka, o níž se mluví ve Skutcích apoštolských (Sk 9,39). Práci přijímala jako následování Krista, který se většinu života živil prací svých rukou jako tesař, a tak posvětil i tu nejhrubší práci. Každé činorodé úsilí přijímala jako povinnost, pokání i jako příležitost ukázat lásku k Stvořiteli i k tvorům.

2) Otče náš..., Zdrávas, Maria...
Tvoje ctnost je matkou ctností u domácích, dítek, chotě,
zdrojem rodinného štěstí, silou v nesnázi a psotě. /10 krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

3) Božský Spasiteli, Ty jsi Bůh a člověk zároveň. Tys nám k naší spáse ukázal, jak máme žít a jak máme pracovat. Vykonával jsi v Nazaretě nejnižší práce a pomáhal jsi své matce P.Marii a sv.Josefovi, ačkoli jsi mohl mít všechno bez pohybu ruky, bez práce, námahy a starostí. Byl jsi denní prací unaven a vyčerpán, a proti jsi odpočíval, posiloval se a zase jsi pracoval. Kriste Dělníku, jak jásá naše srdce pro vzpomínce na Tebe, na Tvé božské posvěcení práce, aby nám byla jako pro Adama zábavou a tvořivou hrou. Posvětil jsi každou práci a dal jsi jí nadpřirozenou hodnotu a záslužnost před Bohem. Proto svatí tak ochotně pracovali, protože měli při práci a při těžké lopotě na mysli Tebe. Tvá následovnice, sv.Zdislava, se radostně chápala každého díla z lásky k Tobě a tak naplnila celý svůj pozemských život dobrými skutky.
Přelaskavý Spasiteli, život Tvé služebnice sv.Zdislavy září mezi námi jako světlo v temnotách. My objevujeme její dobré skutky a velebíme za ně našeho Otce v nebesích (Mt 5,16). Dej mi dnes, ať zakusím zásluhy Zdislaviny dobročinnosti v mé záležitosti:......., abych mohl tím radostněji vděčněji velebit nebeského Otce, když budu vyslyšen.
Ó, sv.Zdislavo, tys ochotně pracovala a vedla k práci a píli svou rodinu a své bližní. Ani při sebevětší námaze u tebe nebylo ani stínu netrpělivosti, rozmrzelosti a neklidu. Dovedla sis všechno tak moudře rozdělit a uspořádat, že jsi nic nezanedbala ze svých domácích povinností a zbylo ti ještě dosti času na duchovní život. Vyprošuj nám, kteří se zde dosud lopotíme a musíme starat o vezdejší věci, dary Ducha sv. pro naši práci, aby každý náš úkon a námaha byly oslavou Boží!

4) Svědectví a doporučení: "Léta od narození Ježíše Krista milostivého tisícího dvoustého padesátého a druhého svatého života paní Zdislava se světa sešla, pro niž nešťastným veliká útěcha vzešla. Pět mrtvých vzkřísila, mnoho slepých osvítila, chromých a malomocných mnoho uzdravila, jiným nešťastným veliké pomoci učinila." Tak uvádí kronika Dalimil z roku 1314, asi 62 let po té, co sv.Zdislava opustila tento svět.

5) Sv.Zdislavo, které s nebeského Jeruzaléma shlížíš, jak mnozí lidé shromažďují svou prací a výdělkem poklady pouze na zemi (Mt 6,19) a slouží mamonu (Mt 6,24), a nehledají království Boží a Jeho spravedlnost (Mt 6,33), můžeš říci se Spasitelem: "je mi líto zástupu." (Mt 15,32) Na tento zástup pracujících a lopotících se lidí myslíme také my s lítostí a předkládáme tvé přímluvě posvěcení jeho práce a potu, a voláme:

Všichni budou pracovat ochotněji, snáze Přimlouvej se za ně
a radostněji, když budou své práce ustavičně, sv.Zdislavo,
začínat, doprovázet a končit a vypros jim tu milost!
každodenní modlitbou;
Jejich práce a námaha bude požehnána
a přinese trvalý užitek, když
zachovají nedělní klid a účastní
se bohoslužeb;
Ve všech dílnách, továrnách, úřadech
a na pracovištích bude práce
přinášet lidem potěšení, když
budou svými výkony oslavovat
Stvořitele;
Bůh Kristus Dělník bude jejich
věčnou odměnou, když se budou
k němu hrdě hlásit;
Nebudou otroky práce, když jejich
duše bude očištěna od hříchu
a okrášlena Boží milostí;
Pracovní prostředí a podmínky kéž
jsou důstojné člověka, ať je
tuž nebo žena;
Práce přinese spravedlivou odměnu
pracovníkovi a jeho rodině,
když bude dřív usilovat o lásku
než o spravedlnost;
Výtěžek a výdělek práce bude jemu
a jeho rodině podporou šťastného
života, pokud ho hříšně nepromarní;
Čím více budou pracující dávat ze svého
potřebným bližním, tím více jim bude
Bůh žehnat;
Ti, kdo přišli o své zaměstnání a ocitli
se bez prostředků k obživě sebe a své
rodiny, kéž najdou novou pracovní
příležitost a kéž mají ochotu a sílu
zapojit se do nové práce;
Kéž Bůh obměkčí srdce těch, kdo zneužívají
svého vlastnictví statků k nadměrným
ziskům, zatímco jiní lidé hladovějí;
Kéž Církev sv., která vždy usilovala o
řešení požadavků pracujících v duchu
sociální spravedlnosti a lásky, chrání
zájmy a dobro pracujících stále účinněji;
Kristus jim praví: "Pojďte ke mně všichni,
kdo se lopotíte a jste obtíženi a já
vás občerstvím" (Mt 11,28); šťastní,
kdo ho poslechnou;

6) Ó, svatá Zdislavo, tys nesnesla zahálku a pohodlný život. Vyhledávala jsi kajícnému ponížení a utrpení pro Boha a pro trpící, nevyhýbala ses námaze, usilovala jsi o sebepřemahání a pokání. Byla jsi pracovitá a přičinlivá jako včelka. každý z nás chce pracovat ve svém povolání a zaměstnání, aby uživil sebe i jiné. Není to ale všechno ani to není to hlavní. Prací si musíme získávat nejen potřebné pro vezdejší život a pro své rodiny, ale především zásluhy pro duše a pro věčnost, jako jsi to činily ty, sv.Zdislavo. Nauč všechny pracující takto chápat práci a pracovat tak, jako ty! A mne, který se rozpomínám na tvé zásluhy, které sis získala posvěcenou prací, vyslyš v mé potřebě a splň přání, které ti předkládám:........ Pevně věřím, že mě vyslyšíš, že mi pomůžeš, vždyť je to tvojí radostí, pomáhat ubohým! Amen! Staň se!

7) Svatý růženec za námezdně pracující.

8) Modlitby:
Bože, Tvůj jednorozený Syn Ježíš Kristus, nazývaný syn tesařův, posvětil práci svou námahou a potem; dej na přímluvu svaté Zdislavy, Kristovy věrné služebnice, abychom prací odčiňovali svoje hříchy, pracovali vždy s Tebou a pro Tebe a tak si získali v nebi se svatou Zdislavou odměnu věrných služebníků. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!
9) Nešpory (Viz 1.den)

10) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen; (Viz 1.den)

Zobrazeno 1032×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz