Novena ke sv. Zdislavě 3.den

24. 7. 2011 17:29
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

3. den Svatá Zdislava v rodině

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Dobrý úmysl na začátku dne: Bože, obětuji Ti dnes ke cti a oslavě svaté Zdislavy za posvěcení rodinného života a vyslyšení mé prosby:.......... všechny mše sv., obětované na celém světě, všechny modlitby Církve sv. a všechny dobré skutky věřících, kteří jsou v posvěcující milosti a své nepatrné skutky.
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, posiluj všechny matky v jejich těžkém, ale vznešeném poslání, a vyslyš moji prosbu!
Předsevzetí, které budu snažit podle možností uskutečnit: napravím všechny hříchy a chyby, kterých jsem se dopustil rodičům, sourozencům, dětem, příbuzným a známým. - Budu se vždy hodně modlit za požehnaný a bohumilý život v rodinách. - Navštívím nešťastné členy rodin, povzbudím je a případně připravím k přijetí svatých svátostí, pokud je jejich manželství pouze občanské. - Budu šířit v rodinách úctu sv.Zdislavy tak, aby rodiny měly její obraz, znaly její život a blahodárné působení, aby znaly modlitby ke svaté Zdislavě a modlily se je. - Budu podněcovat uspořádání společných poutí rodin z mého kraje do rodiště sv.Zdislavy v Křižanově nebo do místa svatby sv.Zdislavy v kostele sv.Michala v Brně nebo k hrobu sv.Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Láska svaté Zdislavy k bližním
Církev svatá uvádí v modlitbě ke sv.Zdislavě, že se pečlivě starala o bližní, lásku k Bohu osvědčovala láskou k lidem, a to láskyplnými skutky duchovního a tělesného milosrdenství. Láskou zahrnovala své rodiče, manžela, děti, domácí i každého, kdo se s ní setkal a potřeboval její pomoci. Blíženská láska jí vnukala bezpočet způsobů, jak se za lidi modlit, obětovat a všemožně jim pomáhat. Stala se vynikajícím příkladem lásky v bližnímu v dějinách našeho národa, příkladem lásky, která tolik chybí dnešnímu světu.
Ježíši, toužíme být milováni Tebou i lidmi. Dej nám na přímluvu sv.Zdislavy, ať také sami rozdáváme dobro a rozséváme lásku kolem sebe. OTČE NÁŠ...
Sv.Zdislavo, Bůh ti dal milost a moc činit zázraky, abys mohla mimořádným způsobem hojit rány a tišit bolesti lidských těl a duší. Naši předkové, tvoji ctitelé, nám svědčí, že jsi této zázračné moci na nich tolikrát použila podle Boží vůle. Tvoje láska k trpícím lidem tvým odchodem ze světa nezemřela. ty nás miluješ v nebi dvojnásob, protože v Bohu ještě lépe slyšíš prosby a volání o pomoc. Svatá Zdislavo, vyslyš nás, pomoz nám, ukaž nám i dnes něžnou lásku tvého srdce. ZDRÁVAS MARIA...
Nejsvětější Trojice, povzbuzeni svatou Zdislavou, chceme usilovat o obětavou vzájemnou lásku a milovat Tebe v bližním. SLÁVA OTCE I SYNA I DUCHA SVATÉHO...

Modlitby za rodiny:

1) Duchu svatý, dárce přemnohých darů, který jsi naplnil duši sv.Zdislavy při jejím sv.křtu, a prostřednictvím duchovního vůdce bl.Česlava jsi ji vedl na cestě svatosti až do smrti, dej nám poznat krásu jejích ctností, které jsi vlil do její duše, a ona je horlivě pěstovala ve svém životě a zářila jimi zvláště ve své rodině. Uděl pravé poznání všem, kdo o ní čtou a mluví, a především těm, kdo ji vzývají a následují. Pro její zásluhy posvěť naše rodiny!

2) Když se narodila v markrabství moravském na křižanovské tvrzi roku 1220, dal jí kněz na křtu sv. na přání zbožných rodičů Přibyslava a Sibyly jméno Zdislava. Jméno Zdislava je ryze slovanského původu, jako většina jmen s koncovkou "-slav", což znamenalo obyvatele lesa. A sv.Zdislava skutečně věrná svému jménu, prožila většinu života uprostřed lesních hvozdů, kterými byla Morava porostlá, a jež obklopovaly také sílo jejího manžela na severu Čech. Pod ochranou anděla strážného a za vedení svého duchovního vůdce bl.Česlava plnila po celý život Boží vůli a zákon. Proto si po smrti zasloužila, že svatá Církev přidala k jejímu krásnému jménu ještě krásnější vyznamenání: svatá. Tak se stala všeobecně uctívanou přímluvkyní dívkám a chlapcům, kteří přijímají její jméno při křtu sv. a sv.biřmování. A všem dětem ukazuje, jak mají prožívat své dětství a mládí, a všem dospělým v manželství ukazuje, jak mají prožívat manželství a v rodinách sloužit Bohu, Církvi a národu, a tak šťastně a záslužně splnit životní úkol křesťanských rodin.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Díky Tobě, dobrý Bože, za vzor dcery, choti a matky,
jejím příkladem a prosbou rodinám dej pokoj sladký! /10krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Božský Spasiteli, Ty jsi posvětil naše rodiny svým životem v nazaretské rodině. Příklad svaté rodiny z Nazareta září jako vzor do všech věků. Tebe následovala sv.Zdislava v poslušnosti rodičů, tvou Matku Marii následovala v obětavosti a sv.Josefa v tichosti a pracovitosti. Proto Ti byla milá již od útlého věku, sloužila Ti věrně v manželství a jako hluboce věřící matka vedla denně posvěcovala svou rodinu. Ty jsi kraloval v jejím srdci, Ty jsi panoval v její rodině, jež byla Tvým královstvím.
Pro Zdislavino vzorné následování Tebe v rodině, vyslyš mne milostivě v mojí potřebě:............. Doufám, Pane ve tvé milosrdenství, posilni mou víru!

5) Svatá Zdislavo, dostalo se ti od Boha veliké milosti, že ses narodila a vyrostla v příkladné rodině na Moravě. O tvém otci, panu Přibyslavovi svědčí žďárský kronikář, že "byl světu rytířem, ale v duchu byl mnichem", a o tvé matce Sibyle dokládá, že byla "věrná manželka a požehnaná navždycky". A tak jsi mohla spolu s váženým rytířem Havlem založit vzornou rodinu a bohabojně vychovávat děti. Šťastné bylo tvoje dětství, požehnané bylo tvoje manželství, protože jsi oboje prožívala s Bohem. Prosíme tě, svatá matko Zdislavo, za naše rodiny. Udržuj nám dobré rodiny, rozhárané rodiny uveď do pořádku, protože sama víš, jaké je to štěstí pro děti a ustarané rodiče, vyrůstat a žít v pokojném a Kristem posvěceném rodinném prostředí. Prosíme tě, svatá Zdislavo, vypros příchod Kristova království do našim rodin, aby příbytky našich rodin byly požehnané domovy!

6) Svatořečení sv.Zdislavy a její rostoucí úcta povzbuzuje především zájem o duchovní obnovu života křesťanských rodin podle zářného vzoru a na přímluvu svaté Zdislavy.
Svatá Zdislavo, oroduj za nás a za naše rodiny!

7) Mocná přímluvkyně v nebi, sv.Zdislavo, spojeni se svatým Otcem s celou modlící se svatou Matkou Církví a zvláště se všemi vzornými katolickými rodinami, vroucně tě prosíme:
(odpovídáme:)
Pros za nás a za naše rodiny!
Abychom všichni zachovávali Boží
přikázání ctít vlastní rodiče,
Aby naši muži, manželé a otcové žili
v duchu víry cyrilometodějské a
svatováclavské,
Aby naše ženy, manželky a matky kráčely
po cestě svatosti ve tvých šlépějích,
Aby si naše děti zachovaly křestní
povinnost, víru a lásku k Panu Ježíši,
Příteli dětí,
Aby se v našich rodinách zachovávala
manželská věrnost, jednota a láska,
Aby si rodiče vážili lidského života a
nebáli se zakládat početné rodiny,
Aby se děti vděčně odměňovali úctou a
láskou rodičům ustaraným a nemocným,
Aby bezdětní rodiče byli požehnáni dětmi,
když je touží vychovávat pro Boha a Církev,
Aby z našich rodin vzešla četná kněžská
a řeholní povolání,
Aby tě naše rodiny více poznaly a uctívaly,
Aby naše rodiny zasvěcené, božskému Srdci Páně,
Panně Marii a tobě, byly uchráněny všeho
zlého, hříchů, nemocí, nedostatků,

8) Svatá Zdislavo, získala sis tolik zásluh za svého pozemského života, když jsi jako dcera poslouchala své rodiče, jako manželka jsi žila svorně a věrně se svým manželem a jako matka jsi vychovávala své děti a neustále posvěcovala celou svou rodinu. Hrdinsky jsi nesla kříže rodinného života a posvěcovala je modlitbou. Tvé zásluhy jsou uloženy v nebi u Boha a ty z nich můžeš rozdávat všem, kdo tě ctí a prosí. S důvěrou se k tobě utíkám ve svých potřebách a dovolávám se tvých zásluh a tvé přímluvy u Božího trůnu. Tolikrát jsi už vyslyšela úpěnlivé prosby a splnila, oč tě lidé ve svých nesnázích a nemocech prosili. Slyš, vyslyš a splň k oslavě Boží také moje prosby, v nichž tě prosím o ..............
Amen! Staň se!

9) Modlitba svatého růžence za rodiny.

10) Závěrečné modlitby:
Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce svědectvím dokonalejších mravů. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN. k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

11) Nešpory (Viz 1.den)

12) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen (Viz 1.den)

Zobrazeno 1588×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz