Novena ke sv. Zdislavě 2.den

24. 7. 2011 17:25
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

2. den Radost svaté Zdislavy

Dobrý úmysl na začátku dne: Všemohoucí Bože, Králi králů, vím, že Ti nemohu nabídnout a obětovat nic dražšího, než je oběť Tvého Syna Ježíše Krista na kříži, znovu nekrvavě přinášená na oltáři. Proto se chci duchovně účastnit každé mše svaté na světě, a zvláště prožít její nejposvátnější chvíli - tajemné proměňování a pozdvihování. Obětuji je na přímluvu svaté Zdislavy za vlití Tvé radosti do lidských srdcí a za vyslyšení mé prosby: ........
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, vypros lidem poznání, že hříšné potěšení v televize, videa nebo u hracích automatů rychle pomíjí a ubíjí duši, kdežto čisté a ušlechtilé zábavy povznášejí duši a trvale ji těší, a dále vypros lidem pevnou vůli jednat podle poznané pravdy. A vyslyš moji prosbu:...........
Předsevzetí: Nikdy neporuším posvátnou dobu adventní a postní nevázanou zábavou a odčiním hříchy spáchané takovými zábavami. Budu se modlit za ostatní, aby plnili církevní zákony. - Budu se varovat neslušných pořadů televize, kin, divadel, zábav a četby, ale naopak budu podporovat takové pořady a zábavy, při kterých se lidé čistým způsobem potěší a vzdělají. - Budu se snažit krásným křesťanským způsobem a s čistou radostí prožívat den Páně - neděli a zasvěcené svátky. - Zařídím podle možnosti, aby se v mém okolí - rodinném a pracovním šířily pravdivé knihy o svaté Zdislavě. - Na svátek sv.Zdislavy nebo na nejbližší neděli dám sloužit k její cti mši sv. v našem kostele a přičiním se, aby se zpívala zdislavská píseň. - Opatřím pro svůj byt a podle možnosti i pro příbuzné a známé umělecky hodnotný obraz, zpodobující sv.Zdislavu a její rodinu.
Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami
a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Ranní chvály (Viz 1.den)

Láska v srdci svaté Zdislavy

Bůh zahrnul svatou Zdislavu milostí a proto světice nic neodepřela Bohu, dokonale plnila Jeho vůli a tak nejlépe dokazovala svou lásku. Vedena darem moudrosti, kterým ji obdařil Tvůj Duch, měla srdce naplněno pokojem, který působil mír v ní samé a z ní vyzařoval do okolí. Milovala Boha celým srdcem, naplnila největší přikázání a stala se svatou. Srdce této české světice hořelo uprostřed světa čistou, ryzí láskou, kterou v ní zapaloval a udržoval Duch svatý. Ovocem, který přinášelo spojení božské ctnosti láska s darem moudrosti byla úžasná radost, povznesenost srdce.
Pane Ježíši, obdivujeme Zdislavinu lásku, radujeme se z ní a chceme ji následovat. Sešli nám Ducha svatého, aby změnil naše srdce i smýšlení. OTČE NÁŠ...
Světice naše, chceme své srdce zasvětit Bohu, aby milovalo jen Jeho. Kéž se vyvarujeme každého hříchu, který lásku ubíjí a ničí. Pomoz nám milovat Boha, abychom denně rostli v lásce. Pak bude náš život opravdu šťastný a bohatý. Budeme vyslyšeni v naší záležitosti, když ty nás budeš láskyplně podporovat svou přímluvou u Boha, s nímž jsi spojena v nejsladší lásce na celou věčnost. ZDRÁVAS MARIA...
Nejsvětější Bože, chceme Ti dokazovat velkou lásku radostným zachováváním Tvých přikázání. Tvá milost a příklad svaté Zdislavy, ať nás stále posiluje ve snaze po dokonalé lásce.
SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...

Modlitby za křesťanskou radost

1) Duchu svatý, sladký příteli duší, který jsi naplnil duši svaté Zdislavy při jejím prvním svatém přijímání nevýslovnou radostí z Tvé přítomnosti, uděl nám dar moudrosti, abychom podle jejího zamilovali především Tebe a nacházeli pravou radost a potěšení jen u Tebe. Dej nám dar moudrosti, který by v nás svou činností způsobil blahoslavenství pokojných, totiž těch, kdo působí pokoj v sobě a v druhých, a přinesl pravou radost jako plody. Pro Zdislaviny zásluhy chraň nás otrávených pramenů radosti, které zkažený svět nabízí k hříšnému potěšení, jež působí v duši hořkost, smutek a smrt.

2) Svatá Zdislava poznávala okolní svět, svými smysly přijímala různé zážitky, které se tak dostávaly do jejího rozumu a srdce. Jak by se netěšila ze všeho radostného kolem, jak by necítila radost a potěšení z milé přítomnosti drahých osob, radost z rozmluvy, ze zábavy a ze součinnosti s nimi. Byla mladá a my si ji v jejím mladistvém rozmachu nedovedeme představit bez dětských her a vůbec bez jiskřivé a zářivé radosti. Musela se radovat, smát se, rozptylovat, pobavit. Její rodiče byli známi a ctěni na královském dvoře, ale i mezi prostým lidem. Chtěli tedy, aby také mládí Zdislavy a ostatních jejich dětí bylo co nejradostnější. Jaký to byl asi pro sv.Zdislavu svátek, když poprvé přistoupila ke svatému přijímání. Její srdce překypovalo nebeským štěstím a blahem. Při svaté eucharistické hostině po prvé uchutnala nebeské radosti, od které se pak už nechtěla dát ničím odloučit.

3) Otče náš..., Zdrávas, Maria...,
Jako slunce oživuje z rána vzduch a les a kvítí,
Zdislavo, tak Boží milost prohřála tvé mladé žití. /10 krát/
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...

4) Pane Ježíši, Ty jsi přinesl na svět pravou radost a štěstí pro lidské srdce. Sám jsi se radoval a k radosti vedl lidstvo. Každý od Tebe odešel potěšen a naplněn radostí. Když Tě Panna Maria, Tvá Matka, nosila pod srdcem, zpívala radostné MAGNIFICAT. Z Tvé přítomnosti se radovali všichni, kdo Ti věrně sloužili a žili bez hříchu. Tvoje oddaná služebnice, svatá Zdislava, o níž zaznamenal kronikář, že "žila bez poskvrny", zakoušela vnitřní štěstí a blaho, kdykoli vyslovovala Tvé přesvaté jméno, když setrvávala na usebraných modlitbách, a hlavně, když Ti děkovala po svatém přijímání. Dej Pane, ať ji následujeme a ať se nám omrzí každá radost bez Tebe a znásobí každá radost z Tebe a v Tobě!
Pane Ježíši, jenž jsi řekl: "Kdybyste mě milovali, radovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já." (Jan 14,28) Prosíme Tě, rozhojni v mém srdci lásku - miluji Tě a chci Tě ještě více milovat, a vyslyš mě v záležitosti, kterou Ti předkládám, na přímluvu sv.Zdislavy, abych se mohl radovat z tajemství Tvého života i z vyslyšení mé prosby.
Svatá Zdislavo, jsi navěky blažená a šťastná, poněvadž kraluješ v nebi s Bohem všemohoucím. Ale i na zemi ses radovala, poněvadž tvoje duše byla čistá, tvoje vášně ukázněny a smysly ovládnuty a mysl a srdce nespoutány ničím nízkým. Naplněna Duchem svatým, zpívala jsi ve svém srdci Pánu a velebila Ho a stále děkovala za všechno Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista (Ef 5,18-20). Tak harmonicky ukázněni chceme být i my uprostřed tolika svůdných radostí světa. Vzpomínka na tebe, že se věčně raduješ v Pánu, povzbuzuje nás, abychom hledali jen takové potěšení a radost, které jsou předehrou věčných radostí.

5) Svědectví a doporučení: Litoměřický biskup, kardinál Štěpán Trochta v promluvě ke zdislavským poutníkům r.1949 řekl v jablonském kostele: "Děkuji vám, že jste přišli k hrobu naší milé bl.Zdislavy z daleka a s různými obětmi. Chtěl bych vám nyní vřele doporučit šíření její úcty a vzývání její pomoci v přemnohých vašich bolestech, abychom si společnými modlitbami vyprosili zázraky na Pánu Bohu k její oslavě. Byl jsem v Itálii a viděl jsem, jak tamní věřící plni víry dovedou neodbytně vzývat svaté o vyslyšení. Vzývejte a volejte i vy tak vytrvale b.Zdislavu. K tomu vám dávám své požehnání."

6) Raduješ se, svatá Zdislavo, že je tvoje jméno zapsáno na nebesích (Lk 10,20). My k tobě vzhlížíme k nebi a s vírou je čteme a s láskou rozjímáme. slyš nás, když je nyní vzýváme s velkou důvěrou a voláme:
Svatá Zdislavo, vypros
nám, oč tě prosíme!
Kéž naši umělci, vedeni Duchem svatým,
tvoří a dávají ostatním jen díla
nejkrásnější,
Kéž křesťanský duch a smýšlení proniknou
do televize, rozhlasu, divadel, kin
a všech zábav,
Kéž nás Bůh uchrání zábavy, při níž je
urážen Bůh a Církev sv., a trpí
duše i mravy,
Kéž v našem sportu vítězí duše nad tělem,
a čistota a mravní síla se stane
cílem všech,
Kéž andělé strážní uchrání naši mládež
před každou špatnou společností a
hazardními hrami,
Kéž andělé strážní uchrání naši mládež
před umělým štěstím z alkoholu a drog,
Kéž jeden druhému přejeme štěstí a
vyvarujeme závisti,
Kéž se dovedeme modlit, kdykoli na nás
doléhá malomyslnost a smutek,
Kéž naše farnosti a kláštery mají dost
horlivých kněží a řeholníků, aby
nám stále otvírali prameny duchovní
radosti ve svatých svátostech,
Kéž ustavičně toužíme po svatém přijímání,
nebeském chlebě, majícím v sobě
všechno potěšení.

7) Svatá Zdislavo, sledujeme tě v duchu, jak jsi trávila na hradě Lemberku se svým manželem, dětmi, přáteli a hradní společností chvíle pobavení a veselí. Rytířské turnaje a dvorní zábavy jsi vždy dovedla posvětit myšlenkou na Boha. Svým dětem, které byly radostí tvého mateřského srdce, připravila jsi dětské pobavení a hrála jsi si s nimi jako přešťastná matka. jak radostně jsi prožívala ve své rodině a spolu s bílými bratry sv.Dominika svátky církevního roku. S jakou sváteční náladou jsi se vracívala se svými drahými z bohoslužeb v jablonském kostele. To vše bylo tvou samozřejmou povinností uprostřed tvé rodiny a tvého okolí: šířit radost a probouzet jas ve tvářích a pokoj v srdcích. Tolik mne tíží starosti v této mé záležitosti, kterou ti předkládám.... Potěš mě svou pomocí a přímluvou u Boha, aby se i mé srdce mohlo naplno zaradovat a budu ti ještě více vzdávat díky. Amen!Staň se!

8) Modlitby: Svatý růženec za křesťanskou radost.
Modleme se: Bože, věčná blaženosti nebešťanů, bez něhož je každá radost hořká a s nímž je každá radost sladká, nauč nás pro radosti i pro bolesti svaté Zdislavy vyhledávat jen takové radosti srdce, jimiž Ty nejsi urážen a naše duše není jimi od Tebe odváděna. Skrze Krista našeho Pána. Amen.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!
10) Nešpory (Viz 1.den)
11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen (Viz 1.den)

Zobrazeno 955×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz