Novena ke sv. Zdislavě 1.den

24. 7. 2011 17:23
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv. Zdislavě

1. den   Tajemství svaté Zdislavy

Pane Ježíši, spojuji své modlitby s mocnými modlitbami a obětmi Tvé milované nevěsty Církve svaté a prosím, abys je vyslyšel a přijal a oslavil svou služebnici svatou Zdislavu, a pro její zásluhy a na její přímluvu splnil, oč Tě prosím, chce-li tak Tvoje nejsvětější vůle. Amen.

Víra svaté Zdislavy


Svatá Zdislava z Lemberka žila necelých 32 let, ale žila dokonale. Její životní cesta byla ozářena vírou, kterou zdědila po svých zbožných rodičích. Jako denně vycházející slunce jí dávalo možnost žít a působit na tomto světě, tak nehasnoucí světlo svaté víry ji uschopňovalo přičiňovat se o život věčný. Nekráčela ve tmách, nýbrž ve Světle, v Bohu, v Jeho přítomnosti a směřovala ustavičně k Němu - k Pánu a Králi času a věčnosti. Jedinečnost postupu svaté Zdislavy ke svatosti spočívá v jejím manželství. Svatá Zdislava vstoupila do manželství se svým snoubencem, rytířem Havlem z Lemberka. Vstupem do manželství přijala jeho řád jako bezpečnou a jistou životní řeholi.

Modlitby za mladé lidi


Dobrý úmysl na začátku dne: Věčný Bože, chci dnes přebývat v duchu před oltářem a obrazem svaté Zdislavy a toužím se spojit se všemi bohoslužbami, které jsou dnes kdekoli slouženy k poctě sv.Zdislavy, a obětovat Ti je k její oslavě, za posvěcení mladých lidí a za vyslyšení mé prosby:............
Střelná modlitba mezi dnem: Svatá Zdislavo, svěřuji ti všechny mladé lidi, abys jim vyprosila šťastnou volbu životního stavu: kněžského, řeholního či manželského. Všechny snoubence doprovázej k náležitému přijetí svátostí. Vypros jim dobré duchovní vůdce a zpovědníky. Vyslyš také moji prosbu:...........
Předsevzetí: Budu často děkovat Pánu Bohu za to, že jsem se narodil z řádného a posvěceného manželství svých rodičů. - Vzpomínka na krásné dětství a mládí svaté Zdislavy bude mne povzbuzovat k apoštolátu mezi dětmi a mládeží: předně modlitbou, laskavým slovem a hlavně strhujícím příkladem. Budu se snažit vyvarovat se špatného příkladu v slovech i skutcích, a přičinit se, abychom měli mládež věřící, vzdělanou, uvědomělou, zbožnou a čistou. Jedině pak budeme mít spolehlivě šťastná manželství a četná kněžská a řeholní povolání. - Snoubencům doporučím správnou knížku, poskytující poučení o lásce podle křesťanské morálky, a navrhnu jim "Přípravu ke svátosti smíření, svatého přijímání a svátosti manželství". - Doporučím jim, aby si před svatbou nebo po ní vykonali pouť ke hrobu a studánce svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. - U příležitosti jejich svatby jim daruji obraz nebo sošku sv.Zdislavy a knížku o jejím životě. - Doporučím jim účast na mši svaté, sloužené k poctě sv.Zdislavy na požehnání za šťastnou pouť životem, a za to vše se budu modlit.

Ranní chvály
V. Bože, shlédni a pomoc!
R. Pane, pospěš mi pomáhat!
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)


Hymnus:
Zdravíme tě, paní jasná
Zdislavo, ty růže krásná,
již vydala česká zem.
Sibyla tě s Přibyslavem
vypěstila, že je právem
každý tebou okouzlen.

Matko chudých, strádajících,
těšitelko smutných srdcí,
obrať nám zrak do nebe.
Vyslyš naše vroucí přání,
aby smuten člověk žádný
neodešel od tebe.

O rodiny našich zemí
s láskou dbej, jíž rovno není,
a nenech je rozvrátit.
Zmirňuj našich srdcí strasti,
vzdal co nejdál od své vlasti,
co podrývá její klid.

Věrná služebnice Boží,
šťasten, kdo svou naděj složí
ve tvou ruku šlechetnou.
Dopřej nám, jež viny souží,
ať se náš duch s tebou hrouží
v lásku Boží bezednou.

Ježíši nás, Boží Synu,
na přímluvu Zdislavinu
dej nám odpuštění své.
Údolím slz ať nás vede
tvoje světlo v jasné nebe,
do otčiny zářivé. Amen.


1.ant.: A nyní se za nás přimlouvej, poněvadž jsi svatá žena (aleluja).
(Judit 8,31)
Žalm 62
Duše žízní po Bohu
Pane, můj Bože, tebe jen hledám, +
po Tobě žízní celá má duše.

Po Tobě umdlévá touhou mé tělo, +
tak jako vyprahlá žíznivá země.

Tolik Tě toužím ve svatyni spatřit, +
abych moh vidět Tvou moc a Tvou slávu.

Vždyť Tvá milost je lepší než život, +
proto mé rty Ti zpívají chválu.

Tak Tě chci velebit, co živ budu, +
ve jménu Tvém jenom ruce spínat.

Duše má bude jak morkem se sytit, +
jásavě budou Tě chválit má ústa.

Když v lůžku za noci na Tebe myslím, +
rozjímám o Tobě za nočních bdění,

neboť Ty stal ses mi pomocníkem, +
v stínu Tvých křídel radostně plesám.

Přilnul jsem k Tobě celou svou duší, +
Ty mě svou pravicí podpíráš mocně.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)

1.ant.: A nyní se za nás přimlouvej, poněvadž jsi svatá žena (aleluja). (Judit 8,31)

2.ant.: Nadmíru hodna obdivu a slavné památky matka povzbuzovala své syny rodnou řečí (aleluja)
. (2 Mak 7,20-21)

Píseň (Dan 3,57-88.56)
Všechno tvorstvo chválí Pána

Velebte Pána, vy díla Páně, +
věčně Ho chvalte a oslavujte!

Velebte Pána, andělé Páně, +
nebesa nebes, velebte Pána!

Velebte Pána, nebeské vody, +
mocnosti všechny, velebte Pána!

Velebte Pána, měsíci, slunce, +
vy hvězdy na nebi, velebte Pána!

Velebte Pána, vy deště a rosy, +
bouře a vichry, velebte Pána!

Velebte Pána, ohni a žáre, +
mrazy a vedra, velebte Pána!

Velebte Pána, lijáky, sněhy, +
ledy a zimy, velebte Pána!

Velebte Pána, sněhy a jíní, +
vy dny a noci, velebte Pána!

Velebte Pána, světlo i temno, +
blesky a mraky, velebte Pána!

Okrsku zemský, zvelebuj Pána, +
věčně jej chval a oslavuj jej!

Velebte Pána, vy hory a vrchy, +
všechno, co na zemi pučí, chval Pána!

Velebte Pána, prameny vody, +
moře a řeky, velebte Pána!

Velebte Pána, zvířata moří, :
jakož i vše, co se ve vodách hýbe, +
nebeští ptáci, velebte Pána!

Pána chval, zvěři divá i krotká, +
rody všech lidí, velebte Pána!

Izrael ať vždy jen velebí Pána: +
věčně ho chvalte a oslavujte!

Velebte Pána, vy kněží Páně, +
sluhové Boží, velebte Pána!

Chvalte jej, věrní duší i duchem, +
zbožní a pokorní srdcem Ho chvalte!

Velebte Pána, Ananiáši, :
Azariáši a Misaeli, +
věčně Ho chvalte a oslavujte!

Otce i Syna i Svatého Ducha +
velebme věčně a oslavujme.

Pane, Tys veleben na klenbě nebes, +
na věky chválen a oslavován.
(Sláva Otci se neříká)

2.ant.: Nadmíru hodna obdivu a slavné památky matka povzbuzovala své syny rodnou řečí (aleluja).
(2 Mak 7,20-21)

3.ant.: Její synové jí vzdávají úctu, její muž ji chválí
(aleluja). (Př. 31,28)

Žalm 149
Jásot svatých

Zazpívejte Pánu novou píseň, +
ať zní Jeho chvála v obci zbožných!

Izrael ať raduje se z Tvůrce, +
děti Siónu ať Krále chválí!

Slaví jeho jméno v chorovodech, +
na bubny a citery mu hrají!

Pán ve svém lidu našel zalíbení, +
vítězstvím on věnčí ponížené.

Ať se věrní mocně zaradují, +
ať i na svých ložích zaplesají!

V hrdle svém ať Boží chválu mají, +
v ruce jílec dvousečného meče,

aby mohli pohanům se pomstít, +
aby vyřkli tresty nad národy,

uvázali v pouta jejich krále, +
do okovů jejich přední muže,

naplnili na nich psané právo. +
To je oslavou všech jeho zbožných.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)

3.ant.: její synové jí vzdávají úctu, její muž ji chválí (aleluja).
(Př. 31,28)

Krátké čtení: Tob 10, 10-12
Raguel povstal, dal Tobiášovi Sáru za manželku a polovinu svého majetku. Propustil je, a požehnal mu: "Buď zdráv, synu, odejdi ve zdraví! Nebeský Otec ať řídí vaše cesty! Kéž uvidím vaše děti, dřív než zemřu!" A políbil svou dceru Sáru a řekl jí: "Měj v úctě rodiče svého muže. jsou teď tvými rodiči stejně jako ti, kteří tě zplodili. Jdi v pokoji, dcero! Ať o tobě slyším v životě jen dobré věci!" Políbil ji a propustil je.
Edna pravila k Tobiášovi: "Milý synu a bratře, kéž tě nebeský Pán přivede zpět a kéž uvidím děti tvé a mé dcery Sáry, dříve než zemřu, abych se mohla radovat před Pánem! svěřuji ti svou dceru jako poklad. Nezarmucuj ji po všechny dny svého života. jdi v pokoji, synu. Já jsem teď tvá matka a Sára je tvá sestra. Nechme se všichni vést Pánem po všechny dny svého života." Políbila je oba a ve zdraví je propustila.

Krátké responsorium:
V době velikonoční
R. Buď pochválen, Bože našich otců: stvořil jsi Adama a na pomoc a oporu jsi mu dal Evu. Řekli, že není dobré, aby byl člověk samotný: "Udělejme mu pomocnici, která by se mu podobala." + Aleluja, aleluja.
Buď pochválen, Bože našich otců...

V. Buď pochválen, že jsi mi dal radost, a že jsi s námi naložil podle svého velikého milosrdenství. + Aleluja, aleluja.
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému.
Buď pochválen, Bože našich otců..
.

Mimo dobu velikonoční
R. Buď pochválen, Bože našich otců: stvořil jsi Adama a na pomoc a oporu jsi mu dal Evu. + Řekli jsi, že není dobré, aby byl člověk samotný: "Udělejme mu pomocnici, která by se mu podobala."
Buď pochválen, Bože našich otců...
V. Buď pochválen, že jsi mi dal radost a že jsi s námi naložil podle svého velikého milosrdenství. + Řekl jsi, že...
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Buď pochválen, Bože našich otců.

Antifona k BENEDICTUS: Světlo sv.Zdislavy tak svítilo před lidmi, že viděli její dobré skutky a chválili za ně Otce, který je v nebesích, a usměrnili své kroky na cestu pokoje (aleluja).
(Srv Mt 5,16)

Evangelní chvalozpěv:

Požehnaný buď Hospodin, Bůh Izraele, +
protože navštívil a vykoupil svůj lid.

A vzbudil nám mocného Spasitele +
z rodu Davida, svého služebníka,

jak slíbil od pradávna +
ústy svých svatých proroků,

že nás zachrání od našich nepřátel +
a z rukou všech, kteří nás nenávidí.

Slitoval se nad našimi otci +
a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,

na přísahu, kterou se zavázal :
našemu otci Abrahámovi, + že nám dá,

abychom mu beze strachu +
a vysvobozeni z rukou nepřátel

zbožně a spravedlivě sloužili +
po všechny dny svého života.

A ty, synu, budeš prorokem Nejvyššího, +
neboť půjdeš před Pánem, abys Mu připravil cestu

a dal jeho lidu poznat spásu +
v odpuštění hříchů,

pro slitování a milosrdenství našeho Boha +
kterým nás navštívil vycházející z výsosti,

aby se zjevil těm :
kdo jsou ve tmě a v stínu smrti, +
a uvedl naše kroky na cestu pokoje.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen. (Aleluja)

Antifona k BENEDICTUS: Světlo sv.Zdislavy tak svítilo před lidmi, že viděli její dobré skutky a chválili za ně Otce, který je v nebesích, a usměrnili své kroky na cestu pokoje (alelula).

Přímluvy:

Chvalme se sv.Zdislavou našeho Spasitele a vzývejme Ho:
BUĎ S NÁMI, PANE JEŽÍŠI !


Pane Ježíši, svatá Zdislava Ti sloužila v chudých a nemocných,
- dej, ať i my v trpících poznáváme tebe.

Pane Ježíši, Tvá služebnice se nevzdalovala od Tebe při svých každodenních pracech,
- nauč nás spojovat práci s modlitbou.

Pane Ježíši, Tys nazval bratrem, sestrou i matkou všechny, kdo plní Tvou vůli,
- učiň, ať se Ti ustavičně líbíme slovy i skutky.

Pane Ježíši, tys chtěl, aby naše svatá Zdislava stála u kolébky české dominikánské provincie jako terciářka a její duchovní matka,
- dej, ať pod její ochranou vzkvétá dominikánský život v naší vlasti.

Otče náš...


Modlitba: Modleme se! Bože, Ty jsi naučil sv.Zdislavu jít po cestě svatosti prožíváním manželské věrnosti a činorodé lásky. Dopřej nám, aby se na její přímluvu všechny rodiny ustavičně obnovovaly a rozkvétaly svědectvím křesťanských ctností. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Duchovní program

1) Duchu svatý, jasné světlo duší, pokorně prosíme, dej nám poznat Zdislaviny dobré skutky ve stavu manželském. Udělils jí stavovské milosti, když se svým snoubencem Havlem přijali svátost stavu manželského. Pro zásluhy, které si svatá Zdislava získala bohulibým jednáním v mládí, jako snoubenka a v manželství, uděl nám na její přímluvu dar rozumu, aby Duch svatý osvěcoval naši mysl, takže bychom správně poznávali nadpřirozenou Pravdu, k níž má vůle správně směřovat. Dej nám dar rozumu, aby v nás přivodil svou činností blahoslavenství čistého srdce, neboť budeme vidět Boha, a zplodí to v nás jako ovoce: lásku. Uděl dar rozumu zejména mladým lidem, chlapcům a dívkám, kteří se mají rozhodovat pro budoucí povolání, zda mají vydat cestou života zasvěceného celým srdcem Bohu, anebo vykročit životní cestou ve stavu manželském, aby především správně poznali a pak i zvolili jak stav, tak i osobu.

2) Svaté Zdislavě přibývalo let a s nimi se dostavila myšlenka na budoucnost. Jaké si zvolí povolání, čím bude? Zamýšleli se nad tím její moudří rodiče, pan Přibyslav a paní Sibyla, ale hlavně o tom přemýšlela sama sv.Zdislava. Dar rozumu jí přitom ukázal pravdivě jak stav života zasvěceného celým srdcem Bohu tak stav života manželského. Úkonem daru rozumu bylo u svaté Zdislavy blahoslavenství čistého srdce, takže směla vidět Boha. Jaký byl ideál jejího mládí? Prospívat lidské společnosti, být její užitečnou členkou, šířit kolem sebe dobro - to byl její mladistvý ideál. Ten ji hřál a těšil u srdce. Jak jej uskutečnit? Jakou životní cestu si k němu zvolí? Zdislava se modlila a radila se svým zpovědníkem, bl.Česlavem, protože chtěla poznat Boží vůli, kterou cestou se má vydat, aby si vyvolila to, co pro ni určil Bůh. Může se provdat, ale může také zůstat svobodnou a vstoupit do kláštera. Ať si zvolí jakoukoli cestu, všude chce hledat a nalézat Boha a Jemu na prvém místě sloužit jako hluboce věřící a zbožná mladá žena. A Bůh jí ukázal v modlitbách, prostřednictvím rodičů a souhrou okolností, že její místo je v manželství. O její ruku požádal Zdislaviny rodiče udatný mladý rytíř z hradu Lemberka ze severních Čech, velmož Havel Jablonský, pocházející rovněž z dobré věřící rodiny. Svatá Zdislava jako čistá a krásná snoubenka přijala spolu se svým vyvoleným svátost manželství v brněnském kostele sv.Michala.

3) Otče náš..., Zdrávas Maria...,
Pod otcovskou střechou bělá lilie se přenádherná,
panna čistých, cudných vděků, Ježíšova družka věrná.
(10 krát)
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému...


4) Božský Spasiteli, Vzdáváme Ti díky se svatou Zdislavou, že jsi povýšil manželský stav na svátost, a tak jsi otevřel živý pramen milostí těm, kdo zakládají rodinu. Ty ses hned na začátku své požehnané činnosti zúčastnil svatebního veselí v Káni Galilejské se svou přesvatou Matkou a svými učedníky. Štastní oni novomanželé, kteří měli na svatbě tak vznešeného hosta. Byli Ti, náš Pane, zajisté milí, poněvadž jsi s ohledu na prosbu P.Marie učinil u nich první zázrak - proměnil vodu ve víno. tys byl svou božskou tajemnou přítomností a milostí i na svatbě Zdislavině zde v kostele sv.Michala v Brně. Prosíme Tě, zaklepej na srdce mladých lidí a přiměj je, aby tě vždycky pozvali k přípravě a k uzavření sňatku, abys byl u nich všude přítomen, v srdcích, v myslích, ve slovech, příslibech, věrnosti - po celý jejich život!
Pane, Tvá moc zůstává stále neztenčena, protože činíš divy a zázraky i dnes. Hle, Tvá služebnice a naše nebeská ochránkyně, svatá Zdislava, prosí za mě u Tebe. Shlédni na s vlídnou a jasnou tváří, má závoj svatební, je Ti milá a sešli své slitování a sílu pro její zásluhy na mne v mé potřebě.......
Svatá Zdislavo, Kristova snoubenko, do tvé péče svěřujeme naše mladé lidi - snoubence a snoubenky, které Bůh volá do manželství. vypros jim živou víru a opravdovou zbožnost. Vypros jim milost Ducha svatého, aby volili a vybrali rozvážně. Vypros jim dar rozumu, sílu k sebeovládání, ochotu k oběti a čistotu srdce, aby přistoupili k oltáři s čistotou a s radostným vědomím, že se na svátost manželství připravili podle Tvého příkladu, a stali se tak hodnými hojného Božího požehnání.

5) Svědectví a doporučení: František hrabě Clam-Gallas, pán na Frýdlantu, napsal v žádosti Sv.Otci o blahořečení paní Zdislavy dne 30.listopadu 1902: "Uctívám Zdislavu jako blaženou. Pokoje, které kdysi obývala na hradě Lemberku u Jablonného, který mi nyní náleží, chovám v úctě a přímluvě této blahoslavené musí co nejvděčněji připsat uzdravení svého dítěte." Paní hraběnka Clam Gallasová věnovala s vděčnosti 50 zlatých na výlohy spojené s blahořečením.

6) Svatá Zdislavo, která jsi z Božího úradku opustila otce a matku, a byla před Bohem spojena svatou úmluvou se svým vyvoleným Havlem z Lemberka až do smrti, slyš naše prosby, které k Tobě vysíláme za všechny snoubenky a snoubence, a voláme:

Ať si nade vše váží Božích zákonů Vypros jim k tomu
a zákonů Církve svaté, světlo a sílu, aby
týkajících se uzavírání sňatků, jednali podle tvého
Ať dobře uváží a prožijí Kristův příkaz: svatého vzoru!
"Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Ať je varuje před neposvěceným sňatkem
jejich svědomí, příslušnost k Církvi sv.,
a jejich rodiče a dobří přátelé,
Ať se na přijetí svátosti manželství
připraví duchovními cvičeními,
Ať se neberou jen pro krásu, ani jen pro
bohatství nebo jiné nízké úmysly, nýbrž
z lásky a upřímnosti,
Ať si před svatbou vykonají upřímnou
životní zpověď a přistoupí ke stolu Páně,
Ať se důkladně poučí o všech právech a
povinnostech, vyplývajících z manželství,
Ať si uvědomí, že si sami - skrze Krista -
udělí svátost manželství slibem věrnosti
před knězem a svědky z Božího lidu,
Ať na ně sestoupí před oltářem mnohonásobné
požehnání Boží, Církve svaté a rodičů,
aby se stali spolupracovníky na díle
stvořitelském,
Ať se zasvětí Nejsv.Srdci Páně, Panně Marii
a Tobě, aby je po celý život doprovázela
zvláštní Boží milost.

7) Svatá Zdislavo, ty ses jako mladá dívka mnoho modlila, myslela na Boha a jeho úmysly s tebou. Výsledkem činnosti daru rozumu u tebe bylo čisté srdce požehnané viděním Boha. Když darem rozumu správně poznala Boží vůli, ochotně jsi uposlechla Božího hlasu a podala jsi ruku člověku, kterého ti poslal Pán, abys s ním žila. Ovocem činnosti daru Ducha svatého byla pak láska. Měla jsi ho ráda a ve svých modlitbách jsi ho neustále posvěcovala, abyste spolu žili v duchu všech zákonů Božích a církevních. Každé tvé slovo bylo uvážené před Bohem, v ničem ses neukvapila, jednala jako jako moudrá panna z evangelia, která bdí a má v lampě dostatek oleje dobrých skutků. Pro tento úsek života, kdy jsi se zalíbila svými mravy Bohu, nenech mne odejít od tebe bez vyslyšení mé prosby:........ Pomoz mi, rychle a mocně mi pomoz! Amen! Staň se!

8) Svatý růženec za čistotu a duchovní vítězství mladých lidí.

Modleme se: Bože, který jsi posvětil manželský svazek tak vznešeným tajemstvím, že jsi předznačil v manželské smlouvě svatý vztah svého Jednorozeného Syna Ježíše Krista a Církve svaté: uchraň pro zásluhy a na prosby svaté Zdislavy naši mládež od předmanželského nečistého soužití, uchraň naši mládež od pokušení "manželství na zkoušku". Vždyť člověk je od přirozenosti bytost nadaná vlastní důstojností a osobitostí, takže je proti řádu stvoření i proti Božímu řádu podnikat s člověkem jakékoli pokusy a zkoušky. Odporuje to přece i duchu opravdové lásky, která je bezvýhradná a bezpodmínečná, anebo to není láska. Pro zásluhy a na prosby sv.Zdislavy dej, aby nikdo nepřijímal svátost manželství nehodně a svatokrádežně.

9) Pane Ježíši, abychom se Ti líbili, musíme věřit. Rozmnož v nás dar svaté víry na přímluvu naší svaté Zdislavy, aby živá a pevná víra řídila naše myšlení i naše jednání. OTČE NÁŠ...
Svatá Zdislavo, vyznáváme celým srdcem i ústy radostnou pravdu o společenství svatých, mezi nimiž záříš ve slávě také ty, naše mocná přímluvkyně. Zapřísaháme tě ve své víře v tvoji nebeskou pomoc, abys nám zázračně pomohla v našich potřebách..............
Kolikrát asi tobě řekl božský Spasitel s velkým zalíbením, když jsi jej o něco prosila: Ženo, veliká je tvá víra. Staň se ti, jak si přeješ! Přimluv se, ať totéž řekne nám,kteří tě ctíme.
ZDRÁVAS MARIA...
Velebíme Tě, Nejsvětější Trojice, jeden Bože, že jsi sídlil v duši svaté Zdislavy, a v pokorné víře Ti nabízíme i svá srdce k Tvému přebývání. SLÁVA OTCI I SYNU I DUCHU SVATÉMU...
Modlitba za ochranu ke svatému Michaeli:
Svatý Michaeli, archanděli,
ochraňuj nás v boji,
proti zlobě a úkladům ďáblovým
buď nám záštitou!
A ty, kníže vojska nebeského,
svrhni satana a jiné duchy zlé
božskou mocí do propasti pekelné!

10) Nešpory


V. Bože, shlédni a pomoz!
R. Pane, pospěš mi pomáhat!
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,
jakož byla na počátku i nyní i vždycky +
až na věky věků. Amen.
(Aleluja)

Hymnus
Chvalozpěv svaté Zdislavě
ať z naší vděčné duše zní,
vždyť její mocné ochraně
se těší naše území.

Moravy dcera v sever Čech
odejde za svým manželem
a tam se stane matkou všech
a chudých strážným andělem.

Pak plna zásluh nesčetných,
už blízká létům Kristovým,
za zpěvu hymnů velebných
se druží k sborům nebeským.

Zdislavo, matko věrných svých,
chraň naše krby rodinné,
z nich odstraň vady v nich
šlechetné mravy, prosíme.

Dej, ať milosti svěží dech
zahřeje srdce chladnoucí
a v pohraničních oblastech
zhoj rány dosud živoucí.

Nauč nás lásce Kristově,
- jen On svět může zachránit, -
o to tě prosí pokorně
tobě vždy věrný český lid.

Ježíši, Vládce vznešený,
Buď Tobě slává s Otcem Tvým,
i Duchu, lásky Plameni,
ať vděčně zní zpěv světem vším. Amen.

1.ant.: Chvalme slavnou ženu, naši matku, které Pán uštědřil mnoho slávy. Uvažme, jak ona skončila svůj život, a napodobujme její víru (aleluja). (
Srv. Sír 44,1-2, Žid 13,7)

Žalm 109
Mesiáš - král a kněz

Pán řekl mému Pánovi: +
"Seď po mé pravici,

tvé nepřátele za podnož +
ti k nohám položím."

Žezlo tvé moci podá ti sám ze Siónu Pán: +
"Ty panuj vprostřed nepřátel!

Králem jsi ode dne zrození +
na svatých pohorcích,

z matčina klína když se jas +
rozlil tvých mladých dnů."

Pán bez výhrady přísahal:
Jsi knězem na věky, +
tak, jak jím Melchisedech byl."

Pán stojí po tvé pravici +
v den hněvu krále zdrtí.

Z potoka pije u cesty +
a znova vztyčí hlavu.

Sláva Otci i Synu + i Duchu svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen.

1.ant.: Chvalme slavnou ženu, naši matku, které Pán uštědřil mnoho slávy. Uvažme, jak ona skončila svůj život, a napodobujme její víru (aleluja).
(Srv. Sír 44,1-2, Žid 13,7)

2.ant.: Zdislavo, velebila jsi Matku Páně a v růženci ji zdravila
s anděly a pokornými srdcem (aleluja)
. (Srv. Lk 11,27, Dan 3,59.87)
Žalm 113
Osvobození Izraele z Egypta

Když vyšel Izrael z egyptské země, +
Jakobův rod z lidu cizího,

stal se jeho svatyní Juda, +
Izrael jeho královstvím.

Moře to vidělo a prchlo, +
Jordán obrátil zpátky svůj tok.

Hory jak berani poskakovaly, +
pahorky jako jehňata.

Co je ti, moře, že tak prcháš? +
proč se, Jordáne, obracíš zpět?

Proč vy jak berani skáčete, hory, +
pohorky, proč vy jak jehňata?

Zachvěj se země, před tváří Páně, +
před tváří Boha Jakobova!

V jezerní bažinu promění skálu, +
křemen ve vodní pramínek.

Sláva Otci i synu + i Duchu svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen.

2.ant.: Zdislavo, velebila jsi Matku Páně a v růženci ji zdravila s anděly a pokornými srdcem (aleluja)
. (Srv. Lk 11,27, Dan 3, 59.87)

3.ant.: Radujte se se mnou, vždyť jsem našla peníz, a mé jméno je zapsáno v nebesích (aleluja).
(Srv. Lk 15,9; 10,20)

Píseň
O Beránkově svatbě

Aleluja.
Vítězství, sláva a moc našemu Bohu, +
nebo jeho soudy jsou pravdivé a spravedlivé.
Aleluja.

Aleluja.
Chvalte našeho Boha všichni, kdo mu sloužíte, +
a kdo se ho bojíte, malí i velcí.
Aleluja.

Aleluja.
Pán, náš Bůh vševládný se ujal království, +
radujme se, jásejme a vzdejme mu čest!
Aleluja.

Aleluja.
Neboť přišel čas Beránkovy svatby, +
a jeho nevěsta se připravila.
Aleluja.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky, +
až na věky věků. Amen.

3.ant.: Radujte se se mnou, vždyť jsem našla peníz, a mé jméno je zapsáno v nebesích (aleluja).
(Srv. Lk 15,9; 10,20)

Krátké čtení: Sk 16, 13-15
V sobotu jsme vyšli za bránu k řece, kde jsme mysleli, že je modlitebna. Posadili jsme se a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. Poslouchala nás také jedna žena, jmenovala se Lýdie. Byla to obchodnice s nachovými látkami z města Thyatiry, ctitelka Boha. Pán jí otevřel srdce, takže pozorně naslouchala Pavlovým řečem. Když přijala křest ona i její rodina, prosila: "Jestliže mě považujete za věřící v Pána, pojďte bydlet do mého domu!" A přinutila nás k tomu.

Krátké responsorium: (Srv. Ž 25,8, Lk 7,5)

V době velikonoční:
R. Miluji, Pane, dům, kde býváš, místo, kde sídlí sláva tvá. +
Aleluja, aleluja. - Miluji, Pane...
V. Měla ráda náš řád a vystavěla nám chrám. + Aleluja, aleluja.
Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému.
Miluji, Pane...


Mimo dobu velikonoční:
R. Miluji, Pane, dům, kde býváš, + místo, kde sídlí sláva tvá. -
Miluji, Pane, dům,...
V. Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému. - Miluji, Pane, dům,...

Antifona k MAGNIFICAT:
Tys velká sláva Božího lidu, Zdislavo, tys velká čest našeho národa. Bůh má zalíbení ve všem, co jsi vykonala svou dovedností. Tvá duše velebí Pána, který povyšuje ponížené a ve svém milosrdenství se nás ujímá, jak slíbil našim otcům (aleluja)
. (Srv. Judit 15,9.10; Lk 1,46.52.54.55)

Evangelní chvalozpěv:

Velebí má duše Pána +
a můj duch plesá v Bohu, mém Spasiteli,

že shlédl na svou nepatrnou služebnici: +
Hle, od této chvíle mě budou blahoslavit
všechna pokolení,

že mi učinil veliké věci ten,
který je mocný; +
jeho jméno je svaté

a jeho milosrdenství od pokolení
do pokolení +
k těm, kdo se ho bojí.

Prokázal sílu svým ramenem, +
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně,

mocné svrhl s trůnu +
a ponížené povýšil,

hladové nasytil dobrými věcmi +
a bohaté propustil s prázdnou.

Ujal se svého služebníka Izraele, +
pamatoval na své milosrdenství,

jak slíbil našim otcům, +
Abrahámovi a jeho potomkům na věky.

Sláva Otci i Synu + i Duchu Svatému,

jakož byla na počátku i nyní i vždycky +
až na věky věků. Amen.


Antifona k MAGNIFICAT:
Tys velká sláva Božího lidu, Zdislavo, tys velká čest našeho národa. Bůh má zalíbení ve všem, co jsi vykonala svou dovedností. Tvá duše velebí Pána, který povyšuje ponížené a ve svém milosrdenství se nás ujímá, jak slíbil našim otcům (aleluja).
(Srv. Judit 15,9.10; Lk 1,46.52.54.55)

Přímluvy:

Bratři a sestry, svatá Zdislava čerpala sílu k důslednému křesťanskému životu z Boha, nevyčerpatelného zdroje lásky. Proto Ho také my s důvěrou prosme:

PANE, UKAŽ NA NÁS DIVY SVÉ LÁSKY!


Zachraň, Bože, rodiny celého světa,
- ukaž jim krásu ctností a moc divů na sv.Zdislavě, věrné dceři Církve svaté.

Tys Otec a ochránce všech,
- dej, ať všichni, kdo se obracejí k této Tvé služebnici,
pociťují její mocnou ochranu a pomoc.

Tato svatá žena následovala Pannu Marii,
- učiň, ať k ní a k jejímu Synu Ježíši Kristu vede celou dominikánskou rodinu v naší vlasti.

S naší sestrou hledíme v plné důvěře na Ukřižovaného,
- uzdrav nás na její přímluvu od jedu hříchu.

Tvá služebnice se do krajnosti obětovala pro všechny trpící,
- dej našim našim sestrám a bratřím načerpat z Nejsvětější Svátosti podobně účinnou lásku k bližním a ke všem trpícím tvorům.

Odměň věčnou slávou všechny šiřitele svatozdislavské úcty,
- dej, ať se s ním shledají u Tebe, v nebi.
Otče náš...

Modlitba: Modleme se! Bože, Ty jsi naučil sv.Zdislavu jít po cestě svatosti prožíváním manželské věrnosti a činorodé lásky. Dopřej nám, aby se na její přímluvu všechny rodiny ustavičně obnovovaly a rozkvétaly svědectvím křesťanských ctností. Skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.


11) Salve Regina; Litanie ke svaté Zdislavě; O Lumen.


SALVE REGINA, Mater misericórdiae, vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. Ó clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

V. Dignáre me laudáre te, Virgo sacráta.
R. Da mihi virtútem contra hostes tuos.

Orémus: Concéde nos fámulos tuos, quáesumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis salúte gaudére: et gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercesione a praesénti liberári tristítia, et aetérna perfrui laetítia. Per Christum Dóminum nostrum.
R. Amen.


SALVE REGINA - český překlad:
Zdrávas, Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, bud zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči - a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, - ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria!
V. Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko.
R. Dej nám sílu proti tvým nepřátelům
Modleme se: Všemohoucí věčný Bože, dej, abychom se těšili ze stálého zdraví duše i těla a na přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, byli vysvobozeni od zármutku nynějšího života, a zakoušeli radost věčnou. Skrze Krista, našeho Pána.
R. Amen.

Litanie ke svaté Zdislavě


Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože, Duchu svatý, smiluj se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad námi.

Svatá Maria, oroduj za nás.
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás.
Svatá Panno panen, oroduj za nás.
Svatá Matko matek, oroduj za nás.
Svatý Josefe, oroduj za nás.
Zdislavo, matko svatého života, oroduj za nás.
Svatá Zdislavo, plná Ducha svatého,
Svatá Zdislavo, příklade dětské poslušnosti,
Svatá Zdislavo, vzore mladých lidí,
Svatá Zdislavo, přímluvkyně snoubenců,
Svatá Zdislavo, věrná a milující manželko,
Svatá Zdislavo, obětavá a laskavá matko,
Svatá Zdislavo, moudrá vychovatelko svých dětí,
Svatá Zdislavo, denně posvěcující svou rodinu,
Svatá Zdislavo, pomocnice chudých a opuštěných,
Svatá Zdislavo, obětavá ošetřovatelko nemocných,
Svatá Zdislavo, zastánkyně utlačovaných
a ponižovaných,
Svatá Zdislavo, starostlivá osvoboditelko vězňů,
Svatá Zdislavo, pomocnice pronásledovaných,
Svatá Zdislavo, láskyplná hostitelko cizinců,
Svatá Zdislavo, horlivá spolupracovnice kněží,
Svatá Zdislavo, budovatelko chrámu Božího,
Svatá Zdislavo, budovatelko útulků pro nemocné,
Svatá Zdislavo, pokorného smýšlení
a radostné sebekázně,
Svatá Zdislavo, proniknutá láskou ke Kristu,
Svatá Zdislavo, s láskou rozjímající utrpení Páně,
Svatá Zdislavo, šiřitelko pravého pokoje,
Svatá Zdislavo, vždy pohotová k sebezáporu a oběti,
Svatá Zdislavo, věrná dcero Církve,
Svatá Zdislavo, duchovní dcero svatého Dominika,
Svatá Zdislavo, chloubo rodné Moravy,
Svatá Zdislavo, ochránkyně severních Čech,
Svatá Zdislavo, perlo české šlechty,
Svatá Zdislavo, slávo a ozdobo řádu kazatelského,
Svatá Zdislavo, slávo a záštito města Jablonného,
Svatá Zdislavo, nebeská přímluvkyně národa českého,
Svatá Zdislavo, ochránkyně rodin, jejíž hrob je
vyznamenáván milostmi a zázraky,

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Oroduj za nás, svatá Zdislavo, a za naše rodiny.

Modleme se:
Bože, dal jsi své služebnici svaté Zdislavě milost, že se myslí stále povznášela k Tobě a ustavičně o Tobě rozjímala a svědomitě pečovala o bližní. na její přímluvu učiň, ať se i my horlivě snažíme o nadpřirozené hodnoty a projevujeme lásku dobrými skutky. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

Bože, Tvá služebnice svatá Zdislava osvědčovala lásku k Tobě v každodenních starostech a v péči o svou rodinu i o trpící bližní. Veď nás tak, abychom podle jejího příkladu i my využívali čas věrným plněním Tvé vůle. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

Bože, Tys naučil svatou Zdislavu kráčet cestou dokonalosti plněním svých povinností a konáním skutků lásky. Pomoz nám, aby se na její přímluvu naše rodiny stále obnovovaly a rozkvétaly svědectvím dokonalejších mravů. Skrze Krista, našeho Pána. AMEN.

O LUMEN ECCLÉSIAE, doctor veritátis, rosa patientiae, ebur castitátis, aquam sapiéntiae propinásti gratis, praedicátor grátiae, nos iunge beátis.

V. Ora pro nobis, beáte Pater Dominice.
R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi

Orémus: Concéde, quáesumus, omnipotens Deus: ut, qui peccatórum nostrórum póndere prémimur, beáti Dominici Confessóris tui, Patris nostri, patrocínio sublevérum. Per Christum Dóminum nostrum.
R.Amen


O LUMEN - český překlad:
Světlo Církve zářivé, učiteli ctností, růže trpělivosti, perlo počestnosti, moudrost zdarma rozdávals, kázals o milosti. I nás uveď do sídel věčné blaženosti.
V. Oroduj za nás, svatý otče Dominiku.
R. Abychom byli hodni zaslíbení Kristových.
Modleme se: Všemohoucí Bože, uděl milostivě, ať nám, které tlačí břemena hříchů, pomáhá přímluva svatého Dominika, Tvého vyznavače a našeho Otce. Skrze Krista, našeho Pána.
R. Amen.

Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná! Paní naše prostřednice naše, orodovnice naše, u Syna svého nám smIlování vypros, Synu svému nás doporuč, k Synu svému nás doprovoď.

Zobrazeno 1188×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz