Novena ke sv.Zdislavě

24. 7. 2011 17:17
Rubrika: modlitby | Štítky: Novena ke sv.Zdislavě

Novena ke sv.Zdislavě

 

Úvod

Co je to novena? Novena neboli devítidenní pobožnost se koná devět dní. Původ takové pobožnosti nalézáme v Písmě sv. Dříve než Ježíš Kristus vystoupil na nebesa, uložil svým učedníkům: "Hle - já vám pošlu toho, koho slíbil můj Otec. Vy tedy zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." (Lk 24,49) Po Nanebevstoupení Páně "se apoštolové vrátili do Jeruzaléma z hory, která se nazývá Olivová. A když přišli zase do města, vystoupili do hořejší místnosti, kde bydleli. Všichni jednomyslně setrvávali na modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými." (Sk 2,1-4) Apoštolové, učedníci a věřící se tedy modlili společně s P.Marií a velmi horlivě se tak připravovali po devět dní na slavných příchod Ducha sv., který na ně skutečně sestoupil podle přislíbení Božského Spasitele.
Novena, jako přípravná pobožnost před význačným svátkem, je v Božím lidu velmi oblíbena, hojně rozšiřována a obdařeny odpustky. Má připravit Boží lid na nějaký svátek, aby množství milostí, které se nám dostává, přineslo hojné ovoce pro naši vnitřní dobrou uzpůsobenost. Tak se věřící připravují zvláštní novenou na svátek Narození Páně a na jiné význačné svátky Páně, P.Marie a svatých. Novenu se však můžeme modlit kdykoli v roce na zvláštní osobní úmysl podle okolností a potřeb. Konáme ji, abychom si soustavnými modlitbami vyprosili Boží pomoc záležitostech duchovních i světských. Ale vždy musíme sledovat především duchovní prospěch. Novenu se modlíme poctivě, v duchu živé víry a všech božských ctností a v duchu pokání, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
V devítidenní pobožnosti ke svaté Zdislavě se přičiňujeme o to, co nejvíce poznat sv.Zdislavu, více ji milovat a vkládat v její přímluvu více důvěry. Milosrdný Bůh udělí pro tuto svou služebnici mnoho milostí našim rodinám, ale i mnohým jednotlivcům v celém našem národě, ba v celém světě, ale jedině když se budou k nebi vznášet naše modlitby jako dým kadidla (Ž 140,2).
Svatá Zdislava nás povzbuzuje svým ctnostným životem k následování na cestě k dokonalosti, kterou Ježíš Kristus vyžaduje od každého. Její ctnosti jsou nejlepším důkazem její svatosti. Vyzdvižením svaté Zdislavy na oltář Církev slavnostně potvrzuje a zdůrazňuje, že měla všechny ctnosti božské a mravní, a to v hrdinském stupni. Svatí jsou totiž hrdinové ctností. Ovšem nedosáhli by svatosti jen díky svým lidským ctnostem. Muselo působit ještě něco dalšího. Lidské ctnosti totiž zdokonalují člověka v tom smyslu, že člověku je vrozeno být veden rozumem. Aby však člověk mohl ochotně a pohotově sledovat Boží vnuknutí, a snadno se nechal vést Bohem, musí mít ještě vyšší dokonalosti, které ho k tomu uzpůsobují. Taková zdokonalení zušlechťující lidskou přirozenost jsou dary Ducha svatého. Zatímco vodítkem ctností je lidský rozum, u darů je vodítkem samotný Bůh. Tak ctnosti zdokonalovaly svatou Zdislavu k lidským úkonům, avšak dary Ducha svatého ji zdokonalovaly k nadlidským úkonům.
Chceme rozjímat o ctnostech svaté Zdislavy a k nim se připojujících darech Ducha svatého a jejich důsledcích v celém Zdislavině životě osobním a společenském. Chceme si připomínat, že také my si musíme osvojit ctnosti a vyprosit dary Ducha sv., jestli chceme být opravdovými křesťany a Božími dětmi. Nic nad není pro nás potřebnějšího! Modlíme se proto, aby nám je Bůh dal se svou milostí a prosíme svatou Zdislavu, aby nám pomáhala denně se v nich cvičit, zdokonalovat a setrvat v nich až do smrti.
Svatá Zdislava si získala vytrvalým pěstováním všech ctností s pomocí darů Ducha svatého velké zásluhy u Boha. Pro její zásluhy nám pak Bůh uděluje různé milosti a dary a koná zázraky, jestliže se v modlitbě odvoláváme na její zásluhy a na její přímluvu. Zázraky pak jsou božským potvrzením hrdinských ctností svaté Zdislavy, ale i její mocné přímluvy u Boha.
Právě tato devítidenní pobožnost ke svaté Zdislavě má být soustavnou cestou k našim modlitbám. Máme kolem sebe tolik vážných případů rozvrácených manželství, tolik případů rozpadajících se rodin, tolik zanedbaných a opuštěných dětí, tolik případů dětí počatých a nenarozených, tolik případů nevyléčitelných onemocnění, a na to všem se může ukázat zázračná pomoc svaté Zdislavy!
Všichni se radujeme ze slavného Zdislavina povýšení na oltář, když byla svatořečena a zařazena k všeobecné úctě do církevního kalendáře. Ale k tomu, aby to bylo opravdovým požehnáním pro naše rodiny a náš národ, musí růst Zdislavina úcta v našich srdcích. S tím pak roste posvěcování jednotlivců, rodin a celého národa.
Dennodenně se na přímluvu svaté Zdislavy dějí zázraky a jako takové jsou ověřovány komisí odborníků z řad katolíků, věřících, ale i nevěřících, a nakonec církevním soudem. Zázraky si můžeme vyprosit u Boha vytrvalou modlitbou, v níž se odvoláváme na zásluhy a přímluvu sv.Zdislavy. Kolik je beznadějných případů, kde lidský rozum zůstal stát, tolik může být zázraků zřejmých, mocných a mimořádných zásahů všemohoucího Boha. Kdo z nás je zabezpečen proti nemoci, kdo je ušetřen životních zkoušek a těžkostí, kdo z nás se vymyká dusivé atmosféře hříchu, kdo unikne otravujícímu vlivu okolního životního prostředí, pokažené lidským hříchem? Na některé doléhá smrtelná nemoc. Jiný ztratí své drahé. Neméně bolestné jsou případy tolika rozvrácených manželství, kterým trpí nejen manžel a manželka, ale ještě více jejich děti. Sociologové ten stav zjišťují a krčí nad ním rameny. Nám však nestačí tyto věci znát, nýbrž se je snažíme ve spojení s Boží milostí a pomocí změnit k lepšímu.
Modlitbami a devítidenní pobožností ke sv.Zdislavě si můžeme vyprosit její pomoc a přímluvu, a tím i šťastný a radostný obrat, náhlé zlepšení stavu nemocných lidí i celých rodin, ba úplné uzdravení - zázrak. Taková zázračná napravení stavu se uvádějí v církevních procesech, protože jsou očividným zásahem nebe. Když přehlížíme záznamy minulých staletí o všech uzdraveních na přímluvu sv.Zdislavy, zvláště u jejího hrobu, u její studánky, ale také vzýváním jejího jména na různých místech naší vlasti ale i v cizině, pak dojdeme k přesvědčení, že je to opravdu "pomocnice sklíčených, uzdravení nemocných, světa div", jak je psáno u její postavy na jednom obraze z roku 1695, a potom se k ní obrátíme s plnou důvěrou, že nám vyprosí zázraky také dnes.
Kromě tělesných a psychických nemocí a bolestí tíží mnohé lidi také pohromy rázu duchovního a mravního, a ty bývají ještě citelnější. A Bůh nám dává útěchu v pomoci a v přímluvě sv.Zdislavy. Matka hořekuje nad synem, který ji opouští a utíká do světa a žije tam v hříchu a pohoršujícím způsobem. Jinde rodiče pláčí nad dcerou, která upadla do zajetí drog. Rodičům puká srdce nad krutostí vlastních dětí. Nesváry v rodině pro nevěrnost, kvůli bezdětnosti, kvůli starým rodičům a jiným domácím těžkostem. Rodinné rozvraty, neúplné rodiny, opakované manželské svazky, neposvěcené sňatky, nepokřtěné děti. Děti s klíčkem na krku, děti v zajetí špatných part, dětská prostituce. Ztráta víry, zastávání a šíření zvrhlých životních názorů, zhýralost a surovost muže, nepořádnost a hádavost ženy... a skoro do nekonečna jdou výčty morových ran nejrůznějšího druhu, které podlamují mravní život jedince, rozvracejí rodiny, ničí národ a podkopávají stát v samotných mravních základech, a to vše nesmírně sužuje srdce těch, kdo vyrůstají v takových rozvrácených poměrech. Pokud ti trpící mají víru, tak nikoho nezatracují, ale naopak dovedou prosit a vytrvale - snad i dlouhá léta - modlit se za odstranění a vyhojení tak bolestných rad. Obraťme se v takových případech na našeho Pána, aby pomohl pro zásluhy sv.Zdislavy a všechno napřímil k dobrému! Novena ke sv.Zdislavě je pro naše rodiny a celý národ životně nutná a je prospěšnější, než kterákoli jiná, třeba i vzdělávací a osvětová činnost. Vždyť sv.Zdislava žila v manželství, v rodině, a dovede se tím více a účinněji přimlouvat za příznivé vyřešení rodinných obtíží. A takové nadpřirozené zásahy a zázraky potřebuje dnes a denně. Každý den noveny ke sv.Zdislavě zahrnuje svým zaměřením jistý okruh působnosti sv.Zdislavy:
1.den: Zdislavino svátostné manželství 2.den: Křesťanská radost sv.Zdislavy
3.den: Sv.Zdislava v rodině
4.den: Výchova v duchu sv.Zdislavy
5.den: Práce sv.Zdislavy
6.den: Pomoc sv.Zdislavy trpícím
7.den: Vlastenectví sv.Zdislavy
8.den: Zdislavina oddanost Církvi sv.
9.den: Touha sv.Zdislavy po věčném životě

Podle různosti zaměření každého dne noveny je možné a žádoucí zaměřit se každý den na odpovídající vzdělávací, osvětovou a uměleckou činnost, pomáhající k lepšímu poznání, oslavení a zkrášlení života sv.Zdislavy a jejího neustávajícího přínosu pro dnešek.
Bůh nám pomáhá, pokud Ho prosíme o pomoc. Zasahuje také mimořádným způsobem, neočekávaně pomáhá a zázračně uzdravuje, když vidí naši víru a bezvýhradnou důvěru v Jeho božskou všemohoucnost a v přímluvy a zásluhy sv.Zdislavy. Dovoláváme se hrdinského života a ctností této naší duchovní sestry, protože víme, že pro své hříchy si vyslyšení nezasloužíme. Modlíme se k Bohu a svatou Zdislavu prosíme o přímluvu u Boha. A jestliže vytrváme v modlitbě a zas a znovu se dovoláváme její mocné přímluvy, Bůh skrze ni vyslyší naše prosby. Připomeňme si, jak nás božský Spasitel nejednou vybízí k modlitbám a pevné víře ve vyslyšení.
Bůh nás vyslyší vždycky, ale vyslyší nás jedině tehdy, když se modlíme dobře a nežádáme nic, co by neprospívalo věčné spáse. A kdyby se nám zdálo, že nás Bůh hned nevyslyšel podle našeho přání ani po vykonání noveny ke sv.Zdislavě, nesmíme malomyslnět ani pochybovat a ztrácet důvěru v Boží dobrotu a ve Zdislavinu svatost. Naše modlitba nebyla marná a zbytečná, protože Bůh odměňuje každý dobrý úkon a modlitba patří mezi ty nejzáslužnější. Bůh nám ve své dobrotě dá ještě lepší dary, než o jaké prosíme, a jež by nám či jiným třeba i škodily. On to ví nejlépe, zatímco my jsme ti neprozíraví. Proto je třeba vždy ke každé prosebné modlitbě přidat aspoň v duchu: Buď vůle Tvá! A podle příkladu božského Spasitele, modlícího se ve smrtelné úzkosti v zahradě Getsemanské: "Otče můj, jestliže je to možné, ať mě mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš." (Mt 26,39), modleme se odevzdaně také my.
Připomínáme ještě několik doporučení, jak s úspěšně a přínosně vykonat devítidenní pobožnost ke sv.Zdislavě.
Před novenou vykonej svátostné smíření s Bohem, abys byl v posvěcující milosti! Podle možnosti se zúčastni v každém dni noveny mše svaté, obětuj ji ke cti sv.Zdislavy a přistupuj ke sv.přijímání. Pomodli se před obrazem sv.Zdislavy. Nech sloužit aspoň jednu mši sv. k její cti a za vyslyšení.
Po zkroušené sv.zpovědi a po sv.přijímání se pomodli:
Pane Ježíši, Ty jsi pravil: "Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích." Dej, prosíme, ať poznáme v této pobožnosti, jak se Tvá slova uskutečnila v životě Tvé služebnice svaté Zdislavy.
Ty jsi ji svou milostí učinil hořící svící a vyvýšil ji, aby jako překrásný vzor ctností svítila ve své rodině, v sousedství, v národě, i nám, kteří ji dnes ctíme. Je opravdu světlem, jasnou hvězdou, k níž hledíme s radostí a důvěrou.
Toužíme vidět její dobré skutky, jako jsi na ně hleděl Ty, a jak je sledovali její současníci. Září jako démanty, zdobí ji po celou věčnost a mají úžasnou cenu před Tebou a pro nás, kteří očekáváme Tvou milostivou pomoc a vyslyšení v naší záležitosti:
Až lépe poznáme v modlitbě a rozjímáním její bohatý duchovní život - dílo Tvé milosti - budeme naplněni obdivem, radostí a vděčností, a budeme pak v ní velebit nebeského Otce, Tebe i ducha svatého. Její svatý život nám ukazuje, osvětluje a usnadňuje cestu k nebi. Tam Tě pak chceme chválit spolu se sv.Zdislavou na věky věků.
K tomu připoj na úmysl sv.Otce: modlitbu Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci, abys mohl získat plnomocné odpustky byl duchovně lépe připraven pro vyslyšení. Tyto odpustky můžeš získávat každého dne po sv.přijímání.
Novenu začni večer před prvním dnem úvodní modlitbou a dokonči ji desátého dne ráno závěrečnými modlitbami. Vhodné datum je před svátkem světice 30.května; začne se úvodní modlitbou 20.května večer. Pokud je svátek přenesený nebo koná-li se novena před zdislavskou poutí v neděli, tedy se zvolí jiné datum zahájení noveny. Mezi rokem si uprav dni tak, aby závěr připadl na neděli nebo větší svátek.
Popros známé, aby konali novenu s tebou, aby vás bylo více. Nemocný nebo ten, za koho konáš novenu, ať ji podle možností koná spolu. Spasitel slíbil: "Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich." (Mt 18, 19-20)
Všechny práce a modlitby každého dne noveny soustřeď a obětuj na úmysl noveny. Kněz, konající novenu, má mít na paměti její úmysl při modlitbě liturgie hodin a hlavně při mši svaté. Novenou se máš naučit soustředit se na ranní úmysl, rozjímat jej a přes den si jej připomínat. Novena tě vede k připomínání si Boží přítomnosti, soustřeďovat se na společné zájmy Církve svaté, a přitom sledovat i osobní dobro, o něž v noveně prosíš po devět dní. Modlitby každého dne si rozděl úměrně na ráno, poledne a večer, nebo na volnější chvíle a vykonej je s upřímnou zbožností a pevnou vírou.
Když konáš novenu ke sv.Zdislavě za uzdravení nebo na jiný úmysl, pak měj v modlitbě na mysli ze svatých právě jen sv.Zdislavu, kdežto jiné svaté si nepřipomínej, aby v případě vyslyšení, uzdravení či záchrany bylo zcela jasné, že se tak děje na přímluvu svaté Zdislavy.
Novena se může konat soukromě v rodině nebo hromadně v kostele či v kapli se všemi věřícími za vedení kněze nebo zbožného laika, pokud není oděn v oficiální kněžská roucha - v rochetu a štolu, protože novena má ráz soukromé pobožnosti.
Opatři si obrázek sv.Zdislavy s kouskem látky dotýkané na jejím hrobě a dej ho nemocnému, za něhož se modlíš, nebo si opatři vodu ze studánky sv.Zdislavy, aby jí nemocný užíval. Je vhodné konat pobožnost před obrazem nebo soškou sv.Zdislavy ve svém příbytku nebo v kostele, aby byl člověk více povzbuzován ke zbožnosti.
Pokud se chceš zavázat slibem sv.Zdislavě, jako to činili její ctitelé v minulosti (např. želivský opat Daniel Schindler), s tím, že něco zvláštního vykonáš, opatříš nebo věnuješ na její oslavu, když budeš vyslyšen, smíš tak vykonat po poradě s knězem, zpovědníkem nebo zbožným laikem, protože se jedná o slib neboli závažnou věc. Předsevzetí, uvedená na každý den noveny, nejsou pro tebe závazná; uskutečni je, pokud můžeš podle svého postavení, povolání a okolností.
Nejsi-li hned vyslyšen, tedy vykonej pobožnost noveny po druhé, po třetí nebo vícekrát na stejný úmysl. Víme, že mnozí bývají vyslyšeni ještě před dokončením noveny, kdežto jiní až při opakování další noveny nebo později náhle a neočekávaně.
Pamatuj, že tato novena ke sv.Zdislavě byla poprvé konána a obětována za všechny, kdo ji budou kdy konat, aby se jim stala velkým požehnáním. Byla vykonána i za tebe!

 

Zobrazeno 1181×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz